English | German | Russian | Czech

NASA Czech

Meaning NASA meaning

What does NASA mean in Czech?

NASA

Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (ve Spojených státech amerických)

Translation NASA translation

How do I translate NASA from Czech into English?

NASA Czech » English

NASA

Examples NASA examples

How do I use NASA in a sentence?

Movie subtitles

Zde v NASA, ve výzkumném centru Ames v severní Kalifornii, astronom Peter Schultz a jeho tým testuje, zda tato teorie Panspermie je vůbec vzdáleně možná.
Here at nasa's Ames Research Center in northern California, astronomer Peter schultz and his team are testing to see if this theory of Panspermia is even remotely possible.
Gravitace Marsu nás táhne dolů. Volám NASA.
Mars's gravity's taking over, pulling us down.
Volám NASA.
Calling NASA.
Dlouho kroužil kolem Venuše, dokud ho NASA dálkově nezničila. Vědci zjistili, že vydává záření velké intenzity.
That's the space vehicle which orbited Venus and then was purposely destroyed by NASA, when scientists discovered it was carrying a mysterious, high-level radiation with it.
Liso, zajistěte mi prosím po skončení schůze šifrovaný satelitní hovor do velitelství NASA.
Lisa, book me a scrambled satellite call to NASA headquarters at the end of this meeting, please.
Cestující letu NASA 155 vstoupí branou 7.
The passenger from NASA flight 155 will arrive at gate seven.
Bude nám ji tam muset dostat NASA.
We would have to use NASA for the launch.
Od NASA máme dokonce i přesný čas startu.
We even got a time slot from NASA.
Myslím, že to můžeme v klidu nechat na NASA.
Well, I think we can safely leave that with NASA.
NASA hlásí, že start byl úspěšný.
NASA reports the launch is successful, sir.
Dr. Stone a jsme byli konzultanty NASA v lunární přijímací laboratoři.
Dr. Stone and I were consultants with NASA on the Lunar Receiving Lab.
Zatím je využíván pouze u NASA k diagnóze astronatů ve vesmíru.
So far it's only been used by NASA to diagnose astronauts in space.
A podle odborníků z NASA, kteří nadále zkoumají vesmírnou loď pod mikroskopem, přesné datum toho, co je rok zániku Země jen podle vašich dedukcí, zaznamenal letový syntezátor jako 3955.
And according to the NASA experts, who are still subjecting the spaceship to microscopic scrutiny, the precise year of what you merely infer to be Earth's destruction is recorded on the flight synthesizer as 3955.
Ano. Možná nejsme NASA, ale výsledky také dostaneme.
We may not be NASA but we get the results.

News and current affairs

Při současném tempu NASA nemusí úkol dokončit ani v příštích deseti letech, třebaže je toto mapování klíčem k obraně proti asteroidům, neboť nás může varovat s několikaletým předstihem.
At the current rate, NASA may not complete the task for another decade, even though such mapping is the key to an asteroid defense because it may give us years of warning.
Po návratu se mi naskytla příležitost vstoupit do Poradní rady NASA jako předsedkyně jejího výboru pro technologie a inovace.
After I returned, I had the opportunity to join the NASA Advisory Council, as chairman of its Technology and Innovation Committee.
Faktická moc rady je však omezená: je to Kongres Spojených států amerických, kdo NASA říká, co dělat - a poskytuje na to finance.
However, the Council's actual power is limited: NASA is told what to do - and is financed to to do it - by the United States Congress.
A je to také obrovská příležitost pro NASA i pro výzkum vesmíru a vědu.
And it's a huge opportunity for NASA as well as for space exploration and science.
Tyto katastrofy zbavily NASA chuti riskovat.
These catastrophes stripped NASA of its appetite for risk.
Co tedy dělá nový rozpočet NASA?
So, what does the new NASA budget do?
Obama však striktně nedefinoval nové cíle a ponechal je na NASA - je to rozumný a střízlivý přístup, ale bohužel také politická chyba.
Obama did not, however, define the new goals tightly, leaving that up to NASA - a sensible and modest approach, but unfortunately a political mistake.
Samotná NASA je typická velká organizace.
NASA itself is a typical large organization.
V roce 1959 zahrnuli představitelé amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) většinu těchto kroků do svého dlouhodobého plánu.
In 1959, officials at the United States National Aeronautics and Space Administration (NASA) adopted most of these steps as part of their long-range plan.
Když byl program raketoplánů v roce 1972 schválen, představitelé NASA počítali s jedním startem za týden dva.
When the space shuttle was approved in 1972, NASA officials predicted that they would launch one every week or two.
provoz raketoplánů kolem roku 2010 skončí, NASA je nahradí staromódními kosmickými loděmi bez křídel.
When the shuttle is retired around 2010, NASA will replace it with an old-fashioned spacecraft with no wings at all.

NASA English

Translation NASA in Czech

How do you say NASA in Czech?

Examples NASA in Czech examples

How do I translate NASA into Czech?

Movie subtitles

Here at nasa's Ames Research Center in northern California, astronomer Peter schultz and his team are testing to see if this theory of Panspermia is even remotely possible.
Zde v NASA, ve výzkumném centru Ames v severní Kalifornii, astronom Peter Schultz a jeho tým testuje, zda tato teorie Panspermie je vůbec vzdáleně možná.
And that NASA explorers, Mr. Lombard?
Dokonce i dobrodruzi, co myslíte, pane Lombarde?
Makes NASA look like Toys R Us.
Budu to muset ukázat ostatním.
Calling NASA.
Volám NASA.
Calling NASA. Colonel Dan McReady, commanding Mars Gravity Rrobe 1.
Plukovník Dan McReady, velící sondě Mars Gravity 1.
That's the space vehicle which orbited Venus and then was purposely destroyed by NASA, when scientists discovered it was carrying a mysterious, high-level radiation with it.
Dlouho kroužil kolem Venuše, dokud ho NASA dálkově nezničila. Vědci zjistili, že vydává záření velké intenzity.
We've got a sick child, two women, one woman out of her head, three men, and the place is surrounded with these things. For NASA.
Máme nemocné dítě, tři ženy, jednu úplně mimo, tři chlapy a dům obklíčený těmi příšerami.
Lisa, book me a scrambled satellite call to NASA headquarters at the end of this meeting, please.
Liso, zajistěte mi prosím po skončení schůze šifrovaný satelitní hovor do velitelství NASA.
The passenger from NASA flight 155 will arrive at gate seven.
Cestující letu NASA 155 vstoupí branou 7.
We would have to use NASA for the launch.
Bude nám ji tam muset dostat NASA.
We even got a time slot from NASA.
Od NASA máme dokonce i přesný čas startu.
Well, I think we can safely leave that with NASA.
Myslím, že to můžeme v klidu nechat na NASA.
NASA reports the launch is successful, sir.
NASA hlásí, že start byl úspěšný.
Dr. Stone and I were consultants with NASA on the Lunar Receiving Lab.
Dr. Stone a jsme byli konzultanty NASA v lunární přijímací laboratoři.

News and current affairs

At the current rate, NASA may not complete the task for another decade, even though such mapping is the key to an asteroid defense because it may give us years of warning.
Při současném tempu NASA nemusí úkol dokončit ani v příštích deseti letech, třebaže je toto mapování klíčem k obraně proti asteroidům, neboť nás může varovat s několikaletým předstihem.
After I returned, I had the opportunity to join the NASA Advisory Council, as chairman of its Technology and Innovation Committee.
Po návratu se mi naskytla příležitost vstoupit do Poradní rady NASA jako předsedkyně jejího výboru pro technologie a inovace.
However, the Council's actual power is limited: NASA is told what to do - and is financed to to do it - by the United States Congress.
Faktická moc rady je však omezená: je to Kongres Spojených států amerických, kdo NASA říká, co dělat - a poskytuje na to finance.
And it's a huge opportunity for NASA as well as for space exploration and science.
A je to také obrovská příležitost pro NASA i pro výzkum vesmíru a vědu.
These catastrophes stripped NASA of its appetite for risk.
Tyto katastrofy zbavily NASA chuti riskovat.
So, what does the new NASA budget do?
Co tedy dělá nový rozpočet NASA?
Obama did not, however, define the new goals tightly, leaving that up to NASA - a sensible and modest approach, but unfortunately a political mistake.
Obama však striktně nedefinoval nové cíle a ponechal je na NASA - je to rozumný a střízlivý přístup, ale bohužel také politická chyba.
NASA itself is a typical large organization.
Samotná NASA je typická velká organizace.
In 1959, officials at the United States National Aeronautics and Space Administration (NASA) adopted most of these steps as part of their long-range plan.
V roce 1959 zahrnuli představitelé amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) většinu těchto kroků do svého dlouhodobého plánu.
When the space shuttle was approved in 1972, NASA officials predicted that they would launch one every week or two.
Když byl program raketoplánů v roce 1972 schválen, představitelé NASA počítali s jedním startem za týden dva.
When the shuttle is retired around 2010, NASA will replace it with an old-fashioned spacecraft with no wings at all.
provoz raketoplánů kolem roku 2010 skončí, NASA je nahradí staromódními kosmickými loděmi bez křídel.

Are you looking for...?