English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narůst IMPERFECTIVE VERB narůstat

narůstat Czech

Translation narůstat translation

How do I translate narůstat from Czech into English?

narůstat Czech » English

grow accrue rise

Synonyms narůstat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narůstat?

narůstat Czech » Czech

vyrůstat růst přibýt kumulovat hromadit

Conjugation narůstat conjugation

How do you conjugate narůstat in Czech?

narůstat · verb

Examples narůstat examples

How do I use narůstat in a sentence?

Movie subtitles

Bude narůstat tlak a budou si muset udělat pořádek.
Pressure will build up, and they'll have to wash the dirty linen.
Teplota a tlak budou dále narůstat. Zemi roztrnou expandující plyny, tak jako před miliony lety.
The heat and the pressures will continue to build up until the Earth dissolves in a fury of expanding gasses, just as it was millions of years ago.
Z dosud neznamých důvodů, začal jeden ze smrtelně nebezpečných vzorků plazmového moru narůstat.
For reasons as yet unknown, one of the deadly specimens of plasma plague has begun to grow.
Se zhoršující se povětrnostní situací budou problémy tady a v obloze nad námi dále narůstat.
With weather conditions worsening, the problem here and in the sky will grow.
Jestli popoletíme hlouběji do singularity, tak prostorové distorze budou narůstat.
That as we slide deeper into the singularity, the spacial distortions are increasing.
Cítíš narůstat jeho moc, že?
You feel its power growing, don't you?
S každou mílí vaší cesty k jihu bude nebezpečí narůstat.
Every league you travel south, the danger will increase.
A víte, že pokud bude nadále exponenciálně narůstat počet odsouzených, bude v Americe do roku 2053, více lidí ve vězení než na svobodě?
Did you know that if the inmate population continues to grow exponentially by the year 2053 the United States will have more people in prison than out?
Protože když ne, začnou věci narůstat a ty netušíš, do jakých rozměrů narostou.
Because, if you aren't, things come up. and you've no idea how big the thing's gonna be.
Jak to proboha mohlo narůstat do takových rozměrů, Johne?
John?
Cílové země zmobilizují svou obranu a naše ztráty budou dlouhodobě narůstat.
The target countries will mobilise their defences and our casualties will increase over the long term.
Měla by narůstat zloba a nářek akcionářů?
Would the shareholders rise up in their wrath and complain?
Jejich počet bude exponenciálně narůstat.
Their numbers will grow exponentially.
Od Kristova ukřižování začal prudce narůstat počet jeho stoupenců, a ti se pustili do náboženské války proti pohanům.
Centuries after his crucifixion Christ's followers had grown exponentially and had started a religious war against the pagans.

News and current affairs

Není tedy překvapením, že v mnoha jejích příslušnících začala narůstat nespokojenost a nemálo se jich začalo poohlížet po islámských alternativách převažujících politických systémů.
Unsurprisingly, many in this generation grew dissatisfied, and not a few began to look for Islamic alternatives to the prevailing political systems.
Historické doklady skutečně bijí do očí faktem, že vládní dluh sice může neúprosně narůstat celá léta, ale konec obvykle přichází zcela znenadání.
Indeed, the historical evidence slams you over the head with the fact that, whereas government debt can drift upward inexorably for years, the end usually comes quite suddenly.
Od vyspělých zemí se bude žádat, aby výrazným tempem omezovaly své emise CO2, zatímco emise rozvojových zemí budou moci narůstat, aby umožnily rychlý hospodářský růst, jímž tyto země dohánějí náskok vyspělých zemí.
The advanced countries will be asked to reduce their CO2 emissions at a substantial rate, while emissions in developing countries can rise to allow for rapid, catch-up economic growth.
Světová zdravotnická organizace bude tedy i nadále bojovat o finance, zatímco naléhavost jejího poslání bude den ode dne narůstat.
The WHO will continue to be squeezed for funds, while the urgency of its mission rises by the day.
To je pro čínskou ekonomiku dobrá zpráva, byť snad zarmoutí ty, kdo se domnívali, že vláda nechá bublinu narůstat víc a víc, vyvolá krach.
This is good news for China's economy, but disappointing, perhaps, to those who assumed that the government would allow the bubble to grow bigger and bigger, eventually precipitating a crash.
Je vhodné financovat (některé) dlouhodobé veřejné kapitálové investice z vládních půjček, poněvadž přínos bude narůstat po mnoho let a budoucí daňoví poplatníci by mohli spravedlivě nést část zátěže.
It is appropriate to finance (some) long-lived public-capital investment by government borrowing, since the benefits will accrue for many years, and future taxpayers might equitably bear part of the burden.
Íránci byli zpočátku naplněni nadějemi, ale po letech marného čekání v nich začala narůstat netrpělivost.
Iranians were initially hopeful, but after years of waiting in vain they grew impatient.
To je poselství, jehož by si měl svět povšimnout, jinak bude nespokojenost s globalizací nadále narůstat.
This is a message the world would do well to heed, lest discontent with globalization continue to grow.
Všechny tyto finanční bubliny mohly úspěšně narůstat díky mýtu neviditelnosti ekonomiky.
These financial bubbles were all powered by an underlying myth of economic invisibility.
Účet za toto bravurní představení ale nepřestává narůstat: vysoký a zvyšující se dluh, vysoký a zvyšující se deficit, rostoucí inflace.
But the bill for this bravura performance keeps growing: high and rising debt, high and rising deficits, very high inflation.
Reálné mzdy by se do roku 2010 měly zvětšit na čtyřnásobek, přičemž odpovídajícím způsobem musí narůstat i penze.
Real wages should grow fourfold by 2010; pensions must also grow accordingly.

Are you looking for...?