English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narůst IMPERFECTIVE VERB narůstat

narůst Czech

Translation narůst translation

How do I translate narůst from Czech into English?

narůst Czech » English

grow accrue increase

Synonyms narůst synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narůst?

narůst Czech » Czech

růst vzrůstat vyrůst připadnout

Conjugation narůst conjugation

How do you conjugate narůst in Czech?

narůst · verb

Examples narůst examples

How do I use narůst in a sentence?

Simple sentences

Tom si nechává narůst knír.
Tom is growing a mustache.

Movie subtitles

Dobře, že jste si nechal narůst vous.
You were right to grow a beard.
Směješ se mému kníru, ale nevíš, proč jsem si ho nechal narůst.
You laugh at my moustache, but you don't know why I grew it.
Slečno Hunterová, nechám si narůst knír. Jaký je váš názor?
Miss Hunter, I am going to grow a moustache.
Když jste si nechal narůst knír, pane?
When you grew your moustache, sir?
to vidím, nechám si narůst bradku a budu mít ordinaci v nejelegantnější čtvrti.
Of course, I'd have to grow a little beard and have an office in the swankiest area.
Napadlo vás nechat si narůst knír?
Are you really going to grow a moustache?
Nechám si narůst obočí a hodím si ho dozadu!
Gonna let my eyebrows grow out and throw them back!
Je tak pyšný na svou krásu, že si nenechá narůst vousy.
He's so vain of his beauty. he won't let a man's beard hide it.
Bessie si nechala narůst vlasy a hraje se Stokowským.
Bessie let her hair grow and is playing with Stokowski.
Mužem si nechat narůst vousy.
We could grow beards.
Nechám si ho zase narůst.
I'm going to grow it back.
Myslíš, že mi ještě stihne narůst knír?
Frank, think I have time to grow a mustache?
Proč sis to nechal narůst?
What did you grow it for?
Ano, tedy, jestli je to pravda, tak chápu proč jste si nechal narůst knír.
Yes, well, if it's true, I can see why you grew that moustache.

News and current affairs

Nejnákladnější je dnes řešení špionáže a zločinnosti, avšak v příštích zhruba deseti letech může narůst i hrozba kybernetické války a kybernetického terorismu.
The highest costs currently stem from espionage and crime; but, over the next decade or so, cyber war and cyber terrorism may become greater threats than they are today.
Nemilosrdný program vstřebání pravicových politických rivalů pomohl Orbánově straně FIDESZ narůst do skoro takových rozměrů, jaké mají jeho levicoví, socialističtí rivalové.
A ruthless program to absorb his political rivals on the right has helped Orban's FIDESZ party become nearly equal in size to his Socialist rivals on the left.
Konfuciánští literáti, vyhýbající se manuální práci, si sice nechávali narůst dlouhé nehty, ale nikdy neprojevovali antipatii vůči světu každodenních událostí.
Confucian literati, shunning manual labor, grew their fingernails long, but they never displayed antipathy towards the world of affairs.
Právě proto mohly bubliny během jeho pobytu vampnbsp;úřadu tak narůst.
That is why asset bubbles could grow so large during his tenure.
Pokud však válka v Arabech posílí pocit porážky, mohla by u Hedžáziů narůst podpora bin Lacinových myšlenek.
However, if war reinforces the Arab sense of defeat, Hejazi adherence to bin Laden's message may grow.
Za prvé, obyvatelstvo Turecka v příštích padesáti letech rapidně narůst, a to z 66 na 100 milionů.
First, Turkey's population is likely to rise hugely in the next 50 years, from 66m to nearly 100m.
Jak krize ve východní Asii, tak nedávné recese v Latinské Americe prokazují, že předčasná liberalizace kapitálových trhů může vyústit v obrovskou hospodářskou nestabilitu, narůst chudoby a zkázu střední třídy.
The crises in East Asia and the recent recessions in Latin America show that premature capital market liberalization can result in enormous economic volatility, increasing poverty, and destruction of the middle class.
Nechá si narůst licousy, obléká si redingot a nosí vycházkovou hůl.
He grows sideburns, wears a long frock-coat, and carries a walking stick.

Are you looking for...?