English | German | Russian | Czech

narůstající Czech

Translation narůstající translation

How do I translate narůstající from Czech into English?

narůstající Czech » English

cumulative accretive accumulative

Synonyms narůstající synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narůstající?

narůstající Czech » Czech

úhrný

Inflection narůstající inflection

How do you inflect narůstající in Czech?

narůstající · adjective

+
++

Examples narůstající examples

How do I use narůstající in a sentence?

Movie subtitles

Byla centrem Britské narůstající zámořské říše.
It was the hub of Britain's burgeoning overseas empire.
Vždy, když jsou téměř dostiženi, otáčejí se a ničí křehká stvoření v prach. Stále narůstající množství Selenitů bere astronomům naději, že se jim podaří znovu odletět.
The astronomers run at full speed turning around each time they are pressed too closely and reducing the fragile beings to dust.
Po sňatku s Eliasem Renatem, Ysabel pomáhá sloužit lidstvu v jejich kongregaci. Narůstající množství ušlechtilé práce je přimělo, aby se o ni podělili.
After her marriage to Elias Renato, Ysabel also serves humanity, and their congregation has grown so much that man and wife must divide the blessed work between them.
Mám na mysli narůstající tlak na odstoupení senátora Eagletona.
But the public debate. over Senator Eagleton's past medical history. continues to divert attention from the great national issues. that need to be discussed.
Není výsledkem denně narůstající počet obětí?
Isn't it a fact that the casualties are mounting daily?
Pravidelně narůstající a pak klesající.
Rising and falling regularly.
Dokud nebude znát narůstající vliv krystalů, jednejme s tím jako s radiací.
Until we know the cumulative effects of the crystals, let's treat it like radiation.
Nechť naše dmutí je jako velká narůstající vlna.
Let our noble wrath swell on, Like a big and surging wave.
V minulých hodinách, jako odpověď na narůstající napětí. uveřejnila kancelář starosty následující prohlášení.
Earlier today, in response to growing pressure. the mayor's office issued the following statement.
Doktorko Marjorie. pokud zkoumáme příčiny a důvody, a do jisté míry podněty zapříčiňující narůstající britskou šílenost, o jaké přesně jde?
Dr Marjorie. examining the causes beneath and behind and, to some extent, to one side of Britain's underlying and increasing madness, what exactly are they?
Zde vidíme narůstající poškození pozičních reflexů.
This is a gross impairment of the postural reflexes.
Ale narůstající důkazy toho, že Esperanzovy složky narušily neutralitu sousedních zemí, přiměly Kongres k tomu, aby zastavil přísun financí, a Esperanza je obviněn z toho, že si nyní prostředky opatřuje vysoce výnosným pašováním kokainu.
Evidence that Esperanza's forces violated the neutrality of neighboring countries made Congress withhold funds. Esperanza is accused of replacing the funds by cocaine smuggling.
Rozšířil mezi syny Aaronovými celou velikost otcovy síly, aby tak zajistil dost kněží, toho hodných. pro narůstající počet obětí a rituálů.
He shared among the sons of Aaron the fullness of their father's power, to provide worthy priests in sufficient number. for the increasing rites of sacrifice and worship.
Rozvědka také hlásí že se Demilitarizovaná zóna mezi Cardassií a Federací stala v posledních měsících ohniskem narůstající teroristické aktivity.
Intelligence also reports that the Demilitarized Zone between Cardassia and the Federation has become a hotbed of increasing terrorist activity in the past month.

News and current affairs

Žijeme v době souběžného strachu z inflace i deflace, bezprecedentní prosperity vprostřed narůstající nerovnosti a technologických pokroků za současného vyčerpávání zdrojů.
We live in an age of simultaneous fear of inflation and deflation; of unprecedented prosperity amid growing inequality; and of technological advancement and resource depletion.
Nejlepším způsobem, jak narůstající protiamerické nálady v regionu zvýraznit, je uzavřít americko-mexickou hranici (což bude stejně marné).
The best way to accentuate the region's growing anti-American sentiment is to try to close the US-Mexican border (which will be futile).
Trpělo narůstající nezaměstnaností a nedostatkem investic.
It suffered from increasing unemployment and a lack of investment.
Je velice pravděpodobné, že krátkodobě budou tlak na změnu nadále vyvíjet narůstající dovozy drahého zkapalněného zemního plynu a dalších paliv.
It is very likely that, in the short term, growing imports of expensive liquid natural gas and other fuels will continue to exert pressure for change.
Narůstající četnost návštěv na nejvyšší úrovni - ministerský předseda Abe cestoval do Číny v říjnu a čínský premiér Wen Ťia-pao právě byl v Japonsku - je vítaný vývoj.
The increasing frequency of high-level visits - Prime Minister Abe went to China in October, and Chinese Premier Wen Jiabao was just in Japan - is a welcome development.
Lékaři poukazují na to, že jsou si vědomi, že narůstající většina populace chce mít tuto službu k dispozici, uspíšit záměrně smrt se z podstaty věci neslučuje se základními cíli medicíny.
Doctors have pointed out that, whilst recognizing that an increasing majority of the population wants such a service to be available, to hasten death intentionally is still inherently incompatible with the basic objectives of medicine.
Změnou na obzoru, která současné tření zjitří, je narůstající význam individualizované zdravotní péče.
A change on the horizon that will exacerbate current frictions is the growing importance of individualized health care.
Naděje, že v Číně dojde k demokratičtějším změnám, tak, zdá se, leží v konfliktu mezi narůstající střední třídou, sjednocující se jak zevnitř, tak s pomocí chudých, a autoritářským režimem.
The hope for more liberal democratic change in China seems to lie in a conflict between the rising middle class, rallying on both its own behalf and that of the poor, and the authoritarian state.
Jak se narůstající podíl čínské populace stěhuje do měst, bude zapotřebí tato města učinit obyvatelnými, což si vyžádá pečlivé plánování, včetně soustav veřejné dopravy a parků.
As an increasing share of China's population moves to cities, those cities will have to be made livable, which will require careful planning, including public transportation systems and parks.
Budování právního řádu a institucí zajišťujících politickou participaci pokulhává za hospodářským růstem a narůstající nerovnost, rozsáhlá vnitrostátní migrace, nedostatečná záchranná síť v sociální oblasti a korupce by mohly vést k politické nestabilitě.
Creating a rule of law and institutions for political participation has lagged behind economic growth, and growing inequality, massive internal migration, an inadequate social safety net, and corruption could foster political instability.
Narůstající politická váha LOA se zřetelně projevuje ve vyostřujícím se mocenském boji uvnitř Strany.
The PLA's growing political clout has been manifest in the sharpening power struggle within the Party.
Odráží to ovšem rovněž narůstající přesvědčení, že válka se míjí účinkem.
But it also reflects a growing belief that the war is failing.
Chameneí 1. října vyzval Ahmadínedžáda, aby tento narůstající problém řešil.
On October 1, Khamenei called on Ahmadinejad to address the growing problem.
S pomocí informačních technologií se demokratizují finanční instituce a budou dostupné každému. To bude důležité pro řešení dnešních problémů narůstající nerovnosti a upadající hospodářské vitality.
Aided by advanced information technology, financial institutions will be democratized and made available to everyone, which will go a long way toward solving today's problems of increasing inequality and declining economic vitality.

Are you looking for...?