English | German | Russian | Czech

narcotic English

Translation narcotic in Czech

How do you say narcotic in Czech?

Examples narcotic in Czech examples

How do I translate narcotic into Czech?

Movie subtitles

A narcotic!
Narkotikum!
I gave her a very powerful narcotic, I'm sure it will be effective soon.
Dal jsem velmi silné narkotika, jistě co chvíli zaberou.
It is perhaps the narcotic.
Zřejmě za to mohou narkotika.
Suicide by poison, subdivided by types of poison such as corrosive, irritant, systemic, gaseous, narcotic alkaloid, protein, and so forth.
Sebevraždy jedem jsou rozčleněny podle typů jedů jako jsou žíraviny, dráždivé látky, plyny, alkaloidy, proteiny a tak dále.
You've been suffering from narcotic poisoning.
A vy trpíte otravou narkotiky.
Despair is a narcotic.
Zoufalství omamuje.
Look around for narcotic!
Hledejte drogy!
One was a narcotic, the other a sedative.
Narkotika a sedativa.
But they found it's a trap, like a narcotic.
Ale zjistili, že je to past, jakási droga.
You told me they used delusions as a narcotic.
Říkalas, že ty iluze používají jako drogu.
I impregnated the lashes of the whip with a powerful narcotic. With each stroke you became more numb.
Nechal jsem namočit bič do silné omamné látky, čím víc bili, tím méně jsi to cítila.
Every year you lead the narcotic bureau in arrests. What was it, over 100 again last year?
Každej rok chytnete nejvíc grázlů za celý oddělení narkotik.
It's the toughest narcotic in existence.
Jsi opravdu moc závislá.
Third. that the Delta fraternity routinely provided dangerous narcotic diet pills.
Čtěte. Za ťretí: Ve spolku Delta byly běžně poskytovány nebezpečné narkotické dietní pilulky.

News and current affairs

UN agencies such as the Commission on Narcotic Drugs or the Office on Drugs and Crime are not mandated to prescribe specific drug strategies.
Agentury OSN, jako je Komise pro narkotika nebo Úřad pro drogy a prevenci zločinu, nemají mandát nařizovat určité strategie pro boj s drogami.
In 1998, to celebrate the 10 th anniversary of the adoption of the third Convention on Narcotic and Psychotropic substances, the United Nations convened a special General Assembly session to discuss the issue of illicit drugs.
V roce 1998 při příležitosti oslav desátého výročí přijetí třetí Konvence o narkotických a psychotropních látkách svolala Organizace spojených národů mimořádnou schůzku Valného shromáždění, aby prodiskutovalo záležitost nedovolených drog.
So it is reasonable to assume that the proportion of the total smuggled volume that is discovered is smaller than for narcotic drugs.
Je tedy rozumné předpokládat, že podíl odhalených zásilek na celkovém pašovaném objemu je nižší než u narkotik.

Are you looking for...?