English | German | Russian | Czech

dálnice Czech

Meaning dálnice meaning

What does dálnice mean in Czech?

dálnice

motorway, highway hlavní rychlostní pozemní komunikace pro motorová vozidla, určená zejména pro dálkovou přepravu  V České republice je stavba dálnic nejdražší v Evropě.

Translation dálnice translation

How do I translate dálnice from Czech into English?

Dálnice Czech » English

Freeway

Synonyms dálnice synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as dálnice?

Inflection dálnice inflection

How do you inflect dálnice in Czech?

dálnice · noun

+
++

Examples dálnice examples

How do I use dálnice in a sentence?

Simple sentences

Život je jako velká dálnice.
Life is like a big highway.

Movie subtitles

A to byl, chlapci a děvčata, počátek Lincolnovy dálnice.
And that, boys and girls, was the beginning of the Lincoln Highway.
se dostaneš k mlékárně, sjeď z dálnice na polní cestu.
When you get to the refinery, turn off the highway onto the dirt road.
sjedeš z dálnice, vypni všechna světla.
When you leave the highway, turn off all your lights.
Řekl bych párek ze stánku u dálnice.
I would say hot dogs on the state highway.
Kus od dálnice je autoservis nějakýho Arta Hucka.
Off the highway, there's a garage and paint shop run by a guy named Art Huck.
Chlápek jménem Stanton říkal, že tu bude dálnice.
A fellow named Stanton said they're turning this road into a highway.
Joeův přístav u dálnice.
Joe's Highway Haven.
Když vystřelíš, vyletíme z dálnice.
If you shoot, baby, you'll smear us all over the highway.
Domluvili jsme si sraz v chatičce u dálnice u Pyramidové říčky.
We'd arranged to meet at a little cabin off the highway on Pyramid Creek.
Rychle. pošli auto do Charlieho motorestu, dálnice 60, poblíž Coltonu.
Quick. get a car out to Charlie's Roadhouse, Highway 60, near Colton.
Vlastníme to obchodní středisko dole u dálnice.
We own that trading post down on the highway.
Ta čára tady.to je dálnice?
That line there - that's a highway?
Chlapi našli ráno u dálnice mužské tělo.
The boys found a man near the highway this morning.
Věděl, že maso z krvácejícího žraloka se trhalo do moře a že ryba nyní nechává krvavou stopu pro další žraloky stopu dlouho, jako dálnice přec celý oceán.
He knew that each of the jerking bumps of the shark.. had been meat torn away.. and that the fish now made a trail of blood for all sharks.. as wide as a highway through the sea.

News and current affairs

Takže rozhodně, obdivujme hladké dálnice, čnící kancelářské bloky a bezchybná nákupní centra Singapuru.
So, by all means, let us admire the smooth highways, towering office blocks, and spotless shopping malls of Singapore.
Místo toho se dál soustředí na severovýchodní Asii, Tibet, Tchaj-wan a také na své aspirace přesunout se do Indického oceánu, této obrovské globální obchodní dálnice jednadvacátého století.
Instead, it remains focused on Northeast Asia, Tibet, Taiwan, and on its aspirations to move into the Indian Ocean, that great global highway of trade in the twenty-first century.
Za těchto okolností by vlády, které zvažují například stavbu nové dálnice, měly tuto situaci považovat za ideální dobu pro takový krok.
In such circumstances, governments considering a proposal to build, say, a new highway, should regard this as an ideal time.
V Evropě připadá černá sobota na poslední víkend v červenci, kdy Francouzi a ostatní Evropané houfně vyrážejí do svých středomořských prázdninových letovisek a dálnice ochromují dopravní zácpy.
In Europe, black Saturday falls in the last weekend of July, when the French and other Europeans set off in droves for their Mediterranean holiday destinations, and highways get jammed with traffic.
Nová dálnice byla sice ve výstavbě, ale staveniště bylo plné aut a zvířat.
Though a new freeway was under construction, the building site was full of cars and animals.
Letiště, dálnice a další infrastruktura jsou prvotřídní. S ostatními částmi země Ankaru spojuje vysokorychlostní meziměstská železniční síť.
The airport, highways, and other infrastructure are first class, and a high-speed intercity rail network links Ankara with other parts of the country.
Dálnice, která vede mimořádně náročným terénem a nachází se na 200 tunelů a mostů, slibuje snížit tranzitní dobu o tři čtyři hodiny.
Traversing extremely rough terrain with 200 tunnels and bridges, it promises to cut the transit time by three or four hours.
Infrastruktura jako dálnice, mosty, ba dokonce Kielský průplav se po letech zanedbávání rozpadá.
Infrastructure, such as highways, bridges, and even the Kiel Canal, is crumbling after years of neglect.
Prostor tvoří borovicový les u staré dálnice, charakteristický malými, pravidelnými propadlinami v zemi, jež jsou pro takové hroby typické.
The site is a pine forest near an old highway, distinguished by the small, regular depressions in the earth that are characteristic of such graves.
Infrastruktura Španělska dnes patří k nejlepším v Evropě, od vysokorychlostních vlaků přes nejmodernější letiště a rychlé dálnice po špičkové zelené energetické sítě.
Today, Spain has some of Europe's best infrastructure, including high-speed trains, high-tech airports, fast highways, and top-notch green-energy networks.
Rovněž vládní výdaje za zboží a služby, jako jsou školství, dálnice, policie nebo kanalizace, však mají distributivní důsledky a lze je podobně jako vládní transfery alokovat konkrétním příjemcům.
But government spending on goods and services, like education, highways, police, and sanitation, has distributional consequences, too, and can be allocated to actual beneficiaries in much the same way as government transfers.
Budou-li se tyto balíčky zaměřovat na školství (velmi redistributivní) nebo na kanalizaci, hasiče, policii a dálnice (mírně redistributivní), mohou vytvořit pracovní místa a současně snížit nerovnost.
If these packages target education (very redistributive) or sanitation, fire, police, and highways (mildly redistributive), they can create jobs and reduce inequality.
Tuto strategii zahajujeme výstavbou - doslova i metaforicky - integrační dálnice mezi jihovýchodní Evropou a zbytkem Evropy a euroatlantickým společenstvím.
We are starting to implement such a strategy by building, literally and metaphorically, Southeast Europe's road to integration with the rest of Europe and the Euro-Atlantic community.

Are you looking for...?