English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narušit IMPERFECTIVE VERB narušovat

narušit Czech

Meaning narušit meaning

What does narušit mean in Czech?

narušit

breach, disrupt snížit pevnost, odolnost break způsobit nepravidelnost, odchylku od řádu disturb, disrupt provést čin, který je v rozporu s plánem

Translation narušit translation

How do I translate narušit from Czech into English?

Synonyms narušit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narušit?

Conjugation narušit conjugation

How do you conjugate narušit in Czech?

narušit · verb

Examples narušit examples

How do I use narušit in a sentence?

Movie subtitles

Opravdu bych se nesnažila narušit váš povrch, pane Králíku, protože přesně vím, co bych našla.
I really wouldn't care to scratch your surface, Mr. Kralik because I know exactly what I'd find.
Pokud je mi známo Sam Starr, se bude snažit narušit pořádek.
He'll still make his speech.
Mohlo by mu narušit večery.
It might interfere with his evenings.
Nechceme ho narušit.
We don't want it disturbed.
Co by mohlo být snazší než narušit slyšení příběhem o verbovacím gangu?
What could be easier than to distract with a story of press gangs?
Jak se opovažujete narušit klid kapitánovy kajuty?
How dare you invade the sanctity of the captain's quarters?
Jelikož jste narušili jejich soukromí, mají právo narušit to naše.
Naturally. Since you invaded their privacy, they have every right to invade ours.
A světlo mohlo narušit nějaké její zažité zvyky.
The light may make it that way due to some mysterious habit.
Chceš narušit mír?
You wanna break up the peace a little bit?
Nechci vám narušit plán, ale co takhle jednu partičku?
BUT HOW ABOUT ONE GAME OF CARDS? WE JUST DON'T HAVE THE TIME.
Opravdu nebylo mým úmyslem narušit tak příznivý vztah.
It was really not my intent, to disturb such an advantageous relationship.
Především nesmíme narušit společenské zásady lady Ashburnhamové.
Above all, we must not upset Lady Ashburnham's arrangements.
Jediný způsob jak to narušit je jít na marodku.
The only way you can break it is to go on sick call.
Není schopen nám narušit formace.
They've been unable to break up our formations.

News and current affairs

Nejnovější zjištění ukazují, že klíčové součásti světového klimatického systému mají sice obrovskou velikost, ale zároveň jsou natolik křehké, že je lidská činnost může nenapravitelně narušit.
What the latest findings demonstrate is that crucial parts of the world's climate system, though massive in size, are so fragile that they can be irremediably disrupted by human activity.
Starší Asad se obával, že otevřené hranice a konec politiky konfliktu by mohly narušit jeho systém jedné strany.
The old Assad feared that open borders and the end of the politics of conflict might erode his one-party system.
Kybernetické útoky mohou také narušit finanční trhy a přivodit nesmírné ekonomické ztráty zastavením provozu komerčních webů.
Cyber attacks may also interfere with financial markets and cause immense economic loss by closing down commercial Web sites.
Jak lze tento cyklus narušit?
What can be done to break this pattern?
Tento návrh ilustruje, jak reformní propast a nerovnovážný růst, jenž z vyplývá, může narušit evropské předivo tím, že vůči sobě postaví jednotlivé partnery.
This proposal illustrates how the reform gap, and the unbalanced growth that results from it, can debilitate the European fabric by setting one partner against the other.
Takové obrazy se stávají součástí našeho smyslu pro skutečnost a mohly by narušit pocit důvěry a snížit ochotu utrácet a podporovat ekonomiku.
Such images become part of your sense of reality, and could disturb your sense of confidence and reduce your willingness to spend and support the economy.
Dokáží-li významně narušit sílu milice nebo alespoň potlačit její vliv v šíitských chudinských čtvrtích Bagdádu, irácká vláda bude mít poněkud lepší vyhlídky na vybudování věrohodné bezpečnostní síly a Bush si bude moci nárokovat jistý úspěch.
If they can significantly degrade the militia's strength, or at least contain its influence within Baghdad's Shi'a slums, the Iraqi government will have a somewhat better chance of developing a credible security force and Bush can claim some success.
A neustálá, bobtnající nerovnost by mohla zapříčinit sociální krize, jež by mohly zpřetrhat růst a narušit konkurenční schopnost.
And persistent, widening inequality might cause social crises that could interrupt growth and damage competitiveness.
Pátým závěrem je, že tato krize mohla vážně narušit aktivity, jejichž cílem je vytvoření společné zahraničí a bezpečnostní politiky mezi členy Evropské unie.
The fifth conclusion is that this crisis may have seriously damaged efforts to create a common foreign and security policy between members of the European Union.
I ve světově veleúspěšných japonských exportních firmách je kvůli neochotě narušit zakořeněné zájmy starých konexí těžké zeštíhlit méně ziskové produktové řady - a zástupy pracujících, které je vyrábějí.
Even at Japan's world-beating export firms, reluctance to confront the ingrained interests of the old-boy network has made it difficult to prune less profitable product lines - and the workers who make them.
Čínští představitelé však pokládali Nodův krok za důkaz, že se Japonsko snaží narušit status quo.
But Chinese officials viewed the move as proof that Japan was trying to disrupt the status quo.
Navíc by se mohly narušit charakteristické znaky místních kultur, což pozitivní i negativní stránku, poněvadž takové kultury mohou omezovat svobodu a odepírat lidem rovnost příležitostí.
Moreover, the distinctiveness of local cultures may be eroded, which has both a good and a bad side, for such cultures can restrict freedom and deny equality of opportunity.
Možná Severní Korea chtěla narušit fotbalové mistrovství světa, které Jižní Korea spolupořádala s Japonskem a ve kterém jihokorejský tým zaznamenal nevídaný úspěch.
Perhaps North Korea wanted to disrupt the World Cup tournament that South Korea was co-hosting with Japan and in which South Korea's national team had achieved stunning success.
Fungující protest musí narušit běžný chod života a ideálně zastavit dopravu.
Protest that works must disrupt business as usual and, ideally, stop traffic.

Are you looking for...?