English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narušit IMPERFECTIVE VERB narušovat

narušovat Czech

Translation narušovat translation

How do I translate narušovat from Czech into English?

narušovat Czech » English

disturb

Synonyms narušovat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narušovat?

narušovat Czech » Czech

přestupovat porušovat

Conjugation narušovat conjugation

How do you conjugate narušovat in Czech?

narušovat · verb

Examples narušovat examples

How do I use narušovat in a sentence?

Movie subtitles

Obávám se, že tito muži budou narušovat vaší krásnou večeři.
I'm afraid these men will interfere with your beautiful dinner.
Naše manželství nesmí tvou práci nijak narušovat.
Our marriage must entail no domestic entanglements of any kind.
Nechci vám narušovat dobu oběda.
I don't like to break in on your lunch hour.
Nechci vám narušovat rozvrh.
I wouldn't want to upset your schedule.
Co ti dává právo narušovat soukromí?
What gives you the right to intrude upon my privacy?
Co tady bude, to postavíte vy, ale ta stavba nebude nijak narušovat váš výcvik.
What there is of it will be built by you, but the construction. will in no way interfere with your training.
Nesmíte narušovat morálku mužstva!
Don't undermine morale.
Preparátoři by to měli narušovat.
The lab assistants should sabotage it.
Když jsi přijel do našeho města.,.nezkoušej znova narušovat klid v Abilene.
You can come to our home. But don't you ever try to disturb the peace in Abilene again.
Nemám právo narušovat vaše soukromí.
I can't, it's private.
Ale žádná bytost, ani vy, nemá právo narušovat jiné kultury.
But no one being, not even you, has the right to interfere with other cultures.
Myslím, že není dobré narušovat něčí intimitu.
I don't think it's right to violate to this point a person's intimacy.
Jak jsem řekl, abych vám zabránil narušovat poslání jednotky, budete uzavřeni ve svých ložnicích.
As I was saying, to deter you from further disrupting the mission of this unit you shall be confined to your sleeping quarters.
Nedovolíme jim narušovat naši územní celistvost.
We cannot allow them to violate our territorial integrity.

News and current affairs

Rusko, které postupně začne tíhnout k Západu, bude zároveň Ruskem, jež přestane narušovat mezinárodní systém.
A Russia that gradually begins to gravitate toward the West will also be a Russia that ceases to disrupt the international system.
Čínský avanturismus a lehkovážný předpoklad, že Peking může podle svého uvážení jednat s kterýmkoliv mezinárodním diktátorem a narušovat křehkou vojenskou rovnováhu ve vesmíru, to jsou příznaky čehosi neblahého a nebezpečného.
China's adventurism and its blithe assumption that it can deal with any international dictator it wishes and disturb the delicate military balance in outer space is emblematic of something sinister and dangerous.
Právě proto nás bude nadále pronásledovat a nadále bude narušovat normální vztahy mezi zeměmi v tomto regionu s mnoha nevyužitými možnostmi, dokud se s ním nezačneme zpříma vypořádávat.
That it why it will continue to haunt us, continue to disturb normal relations between the countries in this region with so much unused potential, as long as we do not deal with it in a forthright manner.
Kdyby USA a koaliční síly operovaly v tomto rámci, jednoznačně by byly oprávněné narušovat, rozkládat a snažit se zničit kapacity Islámského státu způsobem, jenž by zároveň sloužil kontrateroristickému cíli.
Operating within this framework, US and coalition forces would clearly be entitled to disrupt, degrade, and seek to destroy the Islamic State's capability in a way that would also serve the counter-terrorist objective.
To je však jen chabá útěcha, protože mohou stále narušovat pokrok směrem ke stabilní ústavní vládě.
But that is little consolation, because they can still disrupt progress toward a stable constitutional government.
USA tvrdí, že UNCLOS zaručuje zahraničním lodím a letadlům volný přístup za územní hranici dvanácti mil, zatímco Čína zastává názor, že vojenské lety nemohou bez jejího svolení narušovat její dvousetmílovou ekonomickou zónu.
The US argues that UNCLOS grants foreign ships and planes free access beyond a 12-mile territorial limit, while China claims that military flights cannot cross its 200-mile economic zone without its permission.
Horizontální subsidiarita znamená, že ve společnosti ani v hospodářské sféře nemůže stát narušovat svobodu a zodpovědnost jednotlivce, jež musí být respektovány v nejvyšší možné míře.
Horizontal subsidiarity means that in both society and the economic sphere, the state cannot violate individual freedom and responsibility, which must be respected to the greatest possible extent.

Are you looking for...?