English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE narušený COMPARATIVE narušenější SUPERLATIVE nejnarušenější

narušený Czech

Meaning narušený meaning

What does narušený mean in Czech?

narušený

disturbed, corrupt, spoiled takový, jehož celistvost resp. plná funkčnost byla snížena

Translation narušený translation

How do I translate narušený from Czech into English?

Synonyms narušený synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narušený?

narušený Czech » Czech

rozvrácený nalomený dezorganizoval

Inflection narušený inflection

How do you inflect narušený in Czech?

narušený · adjective

+
++

Examples narušený examples

How do I use narušený in a sentence?

Movie subtitles

Omlouvám se za narušený den.
Sorry to spoil your day of rest.
Pacient je mentálně narušený.
The patient is mentally disturbed.
Chlapec je narušený.
The boy is maladjusted, and I help him.
Narušený!
Maladjusted!
Jste připravená podat stížnost, že je duševně narušený?
Are you ready to sign a formal complaint that he's mentally unsound?
Únosce jde do extrému, možná je psychicky narušený.
The kidnapper's extreme, maybe mentally disturbed.
Hlavní věc, kterou je třeba mít na paměti, pane Fane, je to, že Joey byl duševně narušený.
The main thing to bear in mind, Mr Fane, is that Joey was mentally disturbed.
Ale co se týče, jste narušený a neukázněný klaun.
But as far as I'm concerned, you're a disorganized, undisciplined clown.
Ten je narušený.
This has been disturbed.
Kvůli tahání železného šrotu z puberťáků přicházím o svůj i tak narušený rozum.
The natural result of pulling bits of hardware out of teenage bellies. This place is driving me out of my already demented mind.
Signál je narušený. Nejspíš diodové receptory.
Please confirm your identity.
Mentálně narušený!
Mentally handicapped! Stronzo!
Pachatel je nebezpečný, psychicky narušený člověk.
A city-wide search is under way for Vercel.
Ale ty si mentálně narušený.
Only you're mentally unstable.

News and current affairs

A jakmile bude syrský systém protiletecké obrany dostatečně narušený, bylo by nejlepší, kdyby ke střežení zóny nasadily své letectvo arabské země - Saúdská Arábie, Katar a další státy Perského zálivu - spolu s Tureckem.
And once Syria's air-defense system is sufficiently degraded, it would be best if Arab countries - Saudi Arabia, Qatar, and other Gulf states - and Turkey used their air forces to police the zone.
Navíc je narušený samotný politický proces.
Moreover, the political process itself is broken.
Systém ochrany lidských subjektů po celém světě buďto vůbec neexistuje, nebo je narušený.
The system of protections for human subjects worldwide is either non-existent or broken.
Jsou-li zvířata ve stresu, mohou mít setrvale zvýšené koncentrace stresových hormonů, snížené koncentrace pohlavních hormonů a narušený imunitní systém.
If animals are under stress, they can have permanently raised concentrations of stress hormones, reduced concentrations of sex hormones, and compromised immune systems.
Měnový kanál je podobně narušený.
The currency channel is similarly impaired.

Are you looking for...?