English | German | Russian | Czech

narušení Czech

Translation narušení translation

How do I translate narušení from Czech into English?

Synonyms narušení synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narušení?

narušení Czech » Czech

vyrušení vykloubení

Inflection narušení inflection

How do you inflect narušení in Czech?

narušení · noun

+
++

Examples narušení examples

How do I use narušení in a sentence?

Movie subtitles

Budete mít pocit, že to nemáte pod kontrolou, ale pamatujte že jsme silnější než naše narušení.
You may feel out of control, but remember, we are stronger than our damage.
Když jsem ve stresu a presu, cítím tu sílu narušení.
I get stressed and when the pressure comes on, I feel the destructive urges of my damage.
Nedíváme se na narušení se vztekem a nenávistí, ale musíme určit, odkud pochází.
We look at the damage, not with anger or self-hate, but locate it.
Mluvíte o narušení?
You talk about maladjusted!
Jako geolog přece víte, že druhé narušení by vedlo k závalu, který by kohokoli dole rozdrtil.
You are a geologist. You know that a second disturbance would cause a cave-in that would crush anybody down in the pit.
Je to možné, pokud k tomuto došlo následkem narušení.
He could be, assuming this was caused by a disturbance.
Je mi líto, že došlo k tak nepěknému narušení dnešní hostiny.
Forgive this unseemly disruption of our feast.
Při narušení bezpečnosti se mění všechny frekvence.
All frequencies are changed immediately security's broken.
Tenhle bude zcela utajený, bez jakéhokoliv narušení.
This one must be deep and dark, straight down the line.
Narušení prostoru.
An intrusion.
Narušení.
Breaking now.
Narušení krytu!
Alert.
Narušení krytu!
Casing impaired, casing impaired.
Paprsky tvoří kolem Venuše kruh a jakékoliv jeho narušení - spustí alarm.
Because those beams create a circuit around the 'Venus' and anything that breaks the circuit, instant alarm!

News and current affairs

Snaha omezit veškerá narušení nemá naději na úspěch, ale mohlo by se začít kybernetickým zločinem a kybernetickým terorismem páchaným nestátními aktéry.
Trying to limit all intrusions would be impossible, but one could start with cyber crime and cyber terrorism involving non-state parties.
Přitom obě strany riskují jednak přerušení transferových plateb (včetně dávek pro seniory) a veřejných služeb, jednak další narušení globálního úvěrového postavení Ameriky.
In the meantime, both sides risk disrupting transfer payments (including to the elderly) and the provision of public services, as well as eroding further America's global credit standing.
Mnoho zatčení a narušení teroristických operací v Evropě pramení ze spolupráce mezi zpravodajskými službami členských zemí EU.
Many arrests and disruptions of terrorist operations in Europe result from cooperation between EU members' intelligence services.
Toto hrubé narušení netečnosti jejich veličenstev, jenž zapříčinili jejich poddaní, vyvolalo zuřivost a zlost a ovšem ještě něco jiného - strach.
This rude interruption to their majesties' indolence by their subjects incited rage and fury and something else--fear.
Jistě se vyskytnou Pákistánci, kteří budou protestovat proti nedávnému vojenskému zásahu Spojených států a tvrdit, že šlo o narušení suverenity Pákistánu.
There will be Pakistanis who protest against the recent American military action, arguing that it violated Pakistan's sovereignty.
Nyní to Čína provádí znovu, mimo jiné v blízkosti trojmezí Číny, Indie a Pákistánu - tedy na stejném místě, kde loňské narušení hranic ze strany PLA vyvolalo třítýdenní vojenské manévry.
Now, China is at it again, including near the convergence point of China, India, and Pakistan - the same place last year's PLA encroachment triggered a three-week military standoff.
Byla to totiž právě Amerika - stále více posedlá vyhlídkami svých vlastních občanů a praktikami, které přitahují pozornost mezinárodních inspekcí -, jež za posledních pět let přispěla k celkovému narušení monitorovacího systému OSN pro lidská práva.
Increasingly obsessed at the prospect of its own citizens and practices coming under international scrutiny, America has over the past few years contributed to the general erosion of the UN human rights monitoring system.
Vzhledem k neutuchajícímu proudu případů narušení bezpečnosti a dat i nařčení z finančních manipulací vznesených proti některým nejrespektovanějším světovým bankám se těžko někdo může těmto pocitům veřejnosti divit.
Given the constant stream of security and data breaches and allegations of financial manipulation involving some of the world's most respected banks, who can blame the public for feeling this way?
Zároveň došlo k hlubokému narušení finančního sektoru v důsledku šíření nezdravých finančních instrumentů a pokleslé úvěrové praxe.
Meanwhile, the financial sector was thoroughly compromised by the spread of unsound financial instruments and poor lending practices.
Význam těchto struktur je v tom, že izolují měnověpolitickou nezávislost centrální banky, aby nedošlo k jejímu narušení vlivem přísnějších požadavků na zodpovědnost, jež nevyhnutelně přicházejí s bankovním dohledem.
The importance of these structures is that they insulate the central bank's monetary-policy independence from corruption by the tighter accountability requirements that inevitably come with banking supervision.
Jelikož navíc Evropa vykazuje velké zisky, pravděpodobné zvyšování reálných úrokových sazeb v budoucnu, které je zapotřebí k zajištění cenové stability, lze snadno financovat ze zisků, a to bez narušení hospodářství.
Moreover, because profits are high in Europe, likely future increases in real interest rates needed to ensure price stability easily can be financed out of profits without economic disruption.
Růst teplot v nadcházejících desetiletích povede k velkému narušení zemědělství, zejména v tropických oblastech.
Suhu yang meningkat di dalam satu dekade mendatang akan memberikan gangguan yang besar terhadap pertanian, khususnya di wilayah tropis.
Airbnb a Uber dokázaly, že narušení zažitého stavu ze strany jiného odvětví je obzvlášť silné, neboť součástí je to, že umožňuje strukturální změny zlepšující efektivitu, které čerpají ze stěžejních schopností a strategií, jež zavedeným firmám schází.
Airbnb and Uber have demonstrated that disruption from another industry is particularly powerful, because it involves enabling efficiency-enhancing structural changes that draw on core competencies and strategies that the incumbent firms lack.
Ačkoliv každý z těchto jevů představuje významnou hrozbu, Evropa je i díky nedávnému cyklickému ozdravení schopna řešit tyto problémy jednotlivě a neriskovat přitom víc než jen řadu dočasných narušení rovnováhy.
Though each poses a considerable threat, Europe, aided by the recent cyclical pickup, is in a position to address them individually, without risking more than a temporary set of disruptions.

Are you looking for...?