English | German | Russian | Czech

narozeniny Czech

Meaning narozeniny meaning

What does narozeniny mean in Czech?

narozeniny

birthday výročí narození  Království se ani nenadálo a Růženka oslavovala šestnácté narozeniny.

Translation narozeniny translation

How do I translate narozeniny from Czech into English?

Synonyms narozeniny synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narozeniny?

narozeniny Czech » Czech

výročí oslava výročí jubileum den narození

Inflection narozeniny inflection

How do you inflect narozeniny in Czech?

narozeniny · noun

+
++

Examples narozeniny examples

How do I use narozeniny in a sentence?

Simple sentences

Dneska je 18. června a je Muiriel narozeniny!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Dnes je 18. června a Muiriel narozeniny!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Zítra mám narozeniny.
Tomorrow is my birthday.
Mám narozeniny v listopadu.
My birthday is in November.
Narozeniny mám v listopadu.
My birthday is in November.
Těším se na svoje narozeniny.
I look forward to my birthday.
Zítra mám narozeniny a bude mi sedmnáct.
Tomorrow is my birthday and I will be seventeen.
Dneska mám narozeniny.
Today is my birthday.
Narozeniny jsou důležité.
Birthdays are important.
Můj dědeček z otcovy strany dnes slaví své osmaosmdesáté narozeniny.
My grandfather on my father's side is celebrating his 88th birthday tomorrow.
Zítra mám narozeniny.
Tomorrow's my birthday.
Letos jsem si na tvé narozeniny vzpomněl, ne?
I remembered your birthday this year, didn't I?
Slavíme Tomovy narozeniny.
We're celebrating Tom's birthday.
dnes narozeniny?
Is today his birthday?

Movie subtitles

To je na sestřiny narozeniny.
Oh, no. That's, um, for my sister's birthday.
Měla narozeniny, tak jsem ji vzal do Harrodsu a koupil králíčka.
It was her birthday, so I took her to Harrods and bought her a rabbit.
Přes zemi, jsem dějepisec vyprávějící pravdivý příběh této užasné země, jelikož její ikonické narozeniny se rychle blíží.
All across the country. I'm a historian, telling the true tale of this great land as her iconic birthday fast approaches.
A tohle. slavnostní narozeniny, píseň z Newfoundlandu.
And this. a celebratory birthday song from Newfoundland.
Jenny slaví své třicáté narozeniny.
Jenny celebrates her thirtieth birthday.
Pan a paní Bergovi si Vás dovolují pozvat na narozeniny své dcery Isolde 22. tohoto měsíce v 7 hodin odpoledne.
Mr. and Mrs. Berg have the honour to invite you to the Birthday party of their daughter Isolda.
Edith narozeniny.
Edith's birthday came.
Jen ho ohol, mám dnes narozeniny!
Shave him already! Today is my birthday!
Máš narozeniny ty nebo ?
Is this your birthday or mine?
Právě máme malou oslavu, dcera Hilary narozeniny.
We're just having a few drinks to celebrate my daughter's birthday.
Matko, přijelas na moje narozeniny.
Mother, you've come for my birthday.
Však víte, na Vánoce, Velikonoce, nebo narozeniny.
You know, for Christmas and Easter and birthdays.
Kdy narozeniny? Připravím ti pro ni dárek.
I'II make you a present of her.
A koupím malej zlatej dvojramennej svícen, co jsem tam viděl. Vezmu ho do kostela a zapálím svíčky na narozeniny mýho táty.
And I buy a little two-place gold candlestick I see there. that I take to church, and I light candles for my father's birthday.

News and current affairs

Tato idea dala vzniknout zemi, o níž si mnozí mysleli, že nepřežije, a jejíž 60. narozeniny proto stojí za to oslavit.
That idea has knit together a country that many thought would not survive, and whose 60th birthday is therefore well worth celebrating.
Začátkem měsíce oslavil Michail Gorbačov své 75. narozeniny koncertem a konferencí ve své nadaci v Moskvě.
Earlier this month, Mikhail Gorbachev celebrated his 75th birthday with a concert and conference at his foundation in Moscow.
Tento poznatek nám přináší Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), která letos slaví dvacáté narozeniny.
This is the lesson of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), which celebrates its 20th birthday this year.
Valentina Těreškovová, první sovětská žena kosmonautka - ba vůbec první žena, která vzlétla do vesmíru - nedávno oslavila 70. narozeniny.
Valentina Tereshkova, the first female Soviet cosmonaut - indeed, the first woman to go into space - recently celebrated her 70th birthday.
Prvního ledna euro oslavilo své šesté narozeniny.
On January 1, the euro celebrated its sixth birthday.
Dnes víme, že poskytnutí základních živin těhotným matkám a jejich dětem v kritickém tisícidenním období od početí dítěte po jeho druhé narozeniny je nejlepší investicí do jejich zdraví a nejlepší investicí společnosti všeobecně.
We now know that giving pregnant mothers and their babies essential nutrients in the critical 1,000-day window from conception to a child's second birthday is the best investment in their health and that of society at large.
Přesto sám Arafat za několik měsíců oslaví své 75 narozeniny a zřetelně se blíží ke konci své kariéry.
Yet Arafat himself will be 75 in a few months and is clearly reaching the end of his career.

Are you looking for...?