English | German | Russian | Czech

narození mládat Czech

Translation narození mládat translation

How do I translate narození mládat from Czech into English?

narození mládat Czech » English

whelping parturition lambing kidding foaling farrowing calving birth

Synonyms narození mládat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narození mládat?

narození mládat Czech » Czech

vrh mládat vrh kůzlat telení oprasení hřebení bahnění

Grammar narození mládat grammar

What are the grammatical properties of narození mládat in Czech?

narozený + narození · adjective + noun

++

Examples narození mládat examples

How do I use narození mládat in a sentence?

Simple sentences

Jaké je vaše datum narození?
What is your date of birth?
Pravá demokrecie se neptá na barvu pleti nebo místo narození, jakéhokoliv člověka uznává jako bytost obdařenou svým Stvořitelem jedinečnými nezadatelnými právy.
True democracy makes no enquiry about the color of skin, or the place of nativity, wherever it sees man, it recognizes a being endowed by his Creator with original inalienable rights.

Are you looking for...?