English | German | Russian | Czech

narozdíl Czech

Examples narozdíl examples

How do I use narozdíl in a sentence?

Movie subtitles

Narozdíl od vás jsem prošel výcvikem.
I'm an individual who has received training.
Tedy narozdíl od zbytku domu, myslím.
From the rest of the house, I mean.
To mělo, ano, ale narozdíl ode Linda nikdy nepřestane doufat.
She should have, yes, but unlike me, Linda always hopes.
Narozdíl od Goebbelse, Himmlera a dalších si Kindler liboval v anonymitě.
Unlike Goebbels, Himmler and the rest, Kindler had a passion for anonymity.
Narozdíl od tebe si nemyslím, že se svět řídí jen logikou.
Unlike you, I don't think the world runs solely on logic.
Narozdíl od obvyklého startu přímo vzhůru ušetříme palivo použitím míli dlouhé skluzavky, která nám udělí zrychlení.
Instead of taking off in a customary manner, straight up, we will conserve fuel by using a mile-long slide to give us impetus.
Ale ve svém nadšení si narozdíl od ostatních neuvědomují, jakou obrovskou zodpovědnost by na sebe vzali.
But, in their enthusiasm, I don't think they realise as clearly as the rest of the community what a very big responsibility it would be.
Narozdíl od nich, jste v bezpečí.
You'll always be safe from them!
Narozdíl od objemu pyramid. Který se získá vydělením jejich výšky dvěma.
Unlike the volume of a pyramid. which is obtained by dividing the height by two.
A ten centurion, kterého zabili moji,. spojenci, věděl, narozdíl od Nera, o mých plánech?
And the Centurion who was killed by my, er allies, was the man that knew all about my plans and Nero didn't?
Narozdíl od těch předtím.
Unlike the guys earlier.
Narozdíl od Bennetta a tebe.
They're walled up in a cave.
Narozdíl od nás třou zadními nohami, jako nějaké kobylky.
Apart from rubbing our back legs together like some sort of grasshopper.
Narozdíl od jiných lidí, že.
Unlike some people I know.

News and current affairs

Narozdíl od Evropy nebo Ruska není Čína členem žádné aliance (jako Evropa) ani sítě dohod o jaderných zbraních, přes něž se mohou odvíjet politická rozhodnutí (jako Rusko), což jsou faktory, které přispívají k asijské nestabilitě a čínské citlivosti.
In contrast to Europe and Russia, China is not party to an alliance (as is Europe) or to a network of arms control treaties through which political solutions can evolve (like Russia), factors that contribute to Asian instabilities and Chinese sensitivity.
A navíc, kdykoli Západ využil Tudjmana jako prostředníka pro své zájmy, nebýval výsledek příliš chvályhodný - narozdíl od Titovy doby.
And, unlike in Tito's time, whenever the West played Tudjman as a proxy for its interests the results were very mixed.
Snaha předpovědět náchylnost k chování (narozdíl od nemoci) tento rozpor jen znásobí.
Efforts to predict predisposition to behavior (as opposed to disease) will only compound these conflicts.
Totiž, narozdíl od toho, co se často tvrdí v Kongresu USA, Evropa nese lví podíl mírotvorného břemene (neřkuli pomoci při obnově) na Balkáně.
For, contrary to what is often said in America's Congress, Europe already bears the lion's share of the peacekeeping burden (let alone reconstruction aid) in the Balkans.
Narozdíl od hormonální léčby, která se provádí jen u pacientek, u nichž na základě analýzy jejich hormonálních receptorů existuje pravděpodobnost, že na ni budou reagovat, chemoterapii lze provádět u všech pacientek.
In contrast to hormone treatments, given only to patients likely to respond by virtue of an analysis of their hormone receptors, chemotherapy is given to all or any eligible patients.
Většina ekonomů dnes, narozdíl od dřívějších dob, říká, že dopady jsou pozitivní.
Unlike in the past, many economists now say that the effects are positive.
Narozdíl od ostatních lídrů může Lula tlačit na USA ohledně jejich pokrytecké a protekcionistické zemědělské politiky a prověřit tak věrnost prezidenta Bushe myšlence uvolnění trhu v oblasti zemědělství.
Unlike other leaders, Lula can press the US over its hypocritical and protectionist agricultural policies, thus testing President Bush's commitment to freeing trade in agriculture.
Narozdíl od Chile, kde si obrození socialisté nedávno a poprvé od svržení Allendeho zajistili prezidentské křeslo, jsou dokonce i ti neumírněnější uruguayští levičáci zaníceně bojovní a tíhnou ke Kubě a Che Guevarovi.
Unlike in Chile, where modernized Socialists recently secured the presidency for the first time since the coup against Allende, even Uruguay's moderate Leftists cling to a passionate militancy, Cuba, and Che Guevara.
Narozdíl od způsobu zacházení s ostatními etnickými skupinami v oblasti používá tento zákeřný diktátor v domácím politickém boji metody bezostyšné manipulace přítel versus nepřítel, podplácení, propagandy a volebních podvodů.
As opposed to his dealings with non-Serbs, this wily authoritarian's preferred methods of domestic political struggle are unscrupulous manipulation of friend and foe, bribery, propaganda, and electoral fraud.
Narozdíl od Srbů či Bulharů Rumunové vždy považovali Rusko za svého úhlavního nepřítele, přičemž vztahy mezi oběma zeměmi se nejvíce vyhrocovaly během komunistické éry.
Moreover, unlike the Serbs or Bulgarians, Romanians have always perceived Russia as their arch-enemy, sentiments made white hot up during the communist era.
Pragmatická odpověď zní, že zvládnutí stabilního a stálého světa - narozdíl od světa, kde deregulace a technologie denně produkují dramatické změny - si žádá velmi rozdílné modely.
The pragmatic answer is that it takes very different models to handle a stable and stationary world as opposed to a world in which deregulation and technology produce dramatic change daily.

Are you looking for...?