English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB napsat IMPERFECTIVE VERB psát

napsat Czech

Meaning napsat meaning

What does napsat mean in Czech?

napsat

write down, put down zaznamenat pomocí písma  Napsal jsem jim dlouhý dopis.

Translation napsat translation

How do I translate napsat from Czech into English?

napsat Czech » English

write write down mark compose

Synonyms napsat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napsat?

Conjugation napsat conjugation

How do you conjugate napsat in Czech?

napsat · verb

Examples napsat examples

How do I use napsat in a sentence?

Simple sentences

Musím napsat dopis. Nemáš papír?
I have to write a letter. Do you have some paper?
Musím napsat dopis. Nemáte papír?
I have to write a letter. Do you have some paper?
Dokážeš napsat dopis v angličtině?
Can you write a letter in English?
Zvládnu napsat padesát slov za minutu.
I can type 50 words a minute.
Jsem schopen napsat padesát slov za minutu.
I can type 50 words a minute.
Zrovna jsem se chystal napsat dopis, když přišel domů.
I was just going to write a letter when he came home.
Měli bychom napsat formální dopis řediteli.
We should write a formal letter to the director.
Můžete sem napsat svoje jméno?
Can you write your name here?
Chci napsat knihu.
I want to write a book.
Mohu napsat Tomovi zprávu, jestli to pomůže.
I could write Tom a note if it would help.
O tom bys měl napsat píseň.
You should write a song about that.
Měl bys Tomovi napsat zprávu.
You should write Tom a note.
Umím napsat padesát čtyři čínských znaků.
I know how to write fifty-four Chinese characters.
Musí se to napsat.
It must be written.

Movie subtitles

Teď můžu napsat SMS všem svým přátelům!
Now I can text all of my friends.
Hele, nechceš napsat román?
Hey, do you want to write a novel?
Jako krytí to mohl napsat kdokoli z nich.
And as cover-ups go, any one of them could've done it.
Pořád se dívám na Mullucksovy a přeju si, abych prostě mohl napsat recept na pilulku, která by všechno zlepšila.
I keep looking at the Mullucks and wishing I could just write a prescription for a pill to make everything better.
Zrovna na těchto schodech bych mísení rtů nedoporučovala, ale později tu můžeš prskavkou napsat naše iniciály.
I wouldn't advise the intermingling of lips on this particular doorstep, but you may write our initials with a sparkler later on.
Rozhodla jsem se napsat své sestře a půjčit si její krémový kostýmek, který nosí ve sváteční dny.
Oh, I've decided to write to my sister and borrow her cream two-piece that she wears for parish high days and holidays.
Komu? Nemůžeš mi napsat tisíc zpráv, jen proto, že jsi naštvaný.
You can't text me a thousand times every time you're upset, Eddie.
Napsat tohle?
Write this?
Musela jsem napsat příběh.
Why? - Because that was the story.
Můžu napsat tenhle příběh, aniž bych vyšel z redakce.
I can write that story without leaving the office.
předtím jsem vám říkal, že musíte napsat dopis a že musíte.
I told you before, you have to write a letter. You have to make.
Mohli bychom o tom Camontem napsat článek.
This fella Camonte. A story.
Ale tohle nemůžeme napsat.
But we can't put that in the paper.
Nevím. Musela jsem napsat článek.
I don't know. I had to write the story.

News and current affairs

Musíme napsat a schválit zákony, které obnoví věrohodnost našich finančních trhů.
We must write and enforce laws that restore credibility to our financial markets.
donedávna se mnozí profesionální ekonomové zdráhali napsat populárně naučnou knihu.
Until recently, many professional economists would be reluctant to write a popular book.
Ještě horší je, že přinejmenším donedávna by se komise hodnotící ekonoma patrně domnívala, že napsat populárně naučnou knihu o ekonomii, která neopakuje zavedené poznatky oboru, může být profesně neetické.
Worse than that, at least until recently, a committee evaluating an economist would likely think that writing a popular economics book that does not repeat the received wisdom of the discipline might even be professionally unethical.
Knihu pro novou epochu bude teprve třeba napsat, ale mám název, který bych rád navrhl: Kapitalismus a skepticismus.
The book for the new epoch has yet to be written, but I have a proposed title: Capitalism and Skepticism.
Když byl spuštěn Google, lidé žasli, že stačí napsat do počítače několik málo slov a mohou zjistit téměř cokoliv.
When Google was launched, people were amazed that they were able to find out about almost anything by typing just a few words into a computer.
Pokud jste chtěli kontaktovat přátele nebo kolegy v zahraničí, museli jste jim napsat dopis a nejméně dva týdny čekat na odpověď.
To contact friends or colleagues overseas, you had to write them a letter and wait at least two weeks for a reply.
Kéž bych mohl napsat, že byla nezajímavá, protože jsme nyní normální demokratická země, kde politika je pozemská a nestojí mezi životem a smrtí.
I wish I could explain that it was tedious because we are now a normal democratic country, a place where politics is mundane, not a matter of life and death.
Vláda může učinit tři důležité věci: napsat (a vymoci) zákony, utratit (nebo vybrat) peníze a inspirovat lidi.
A government can do three major things: make (and enforce) laws, spend (or take) money, and inspire people.

Are you looking for...?