English | German | Russian | Czech

napsání Czech

Inflection napsání inflection

How do you inflect napsání in Czech?

napsání · noun

+
++

Examples napsání examples

How do I use napsání in a sentence?

Movie subtitles

Všichni věří, že po napsání vzkazu utekla.
Everyone believes she ran off after leaving the message.
Pamatuji si toho tolik, že občas přemýšlím o napsání knihy.
I remember so much I sometimes think I ought to write a book.
Hodina napsání.
An hour to write it.
Inspirovala jsem k napsání překrásné písně?
I made you write a beautiful song?
Možná je to ničema, ale mám pocit, že je to ten pravý k napsání tvého příběhu z podsvětí.
He may be a rogue, but I felt strongly that he's be the ideal man to write your story, a tale of the netherworlds.
Byl jsem inspirován k napsání básně.
I've just been inspired to write a poem.
Netlačím na tebe protože respektuju, ale krátké působení v Hollywoodu ti může dát prostředky na napsání libovolného množství her.
There's no pressure here because I respect you, but a brief tenure in Hollywood could support you through the writing of any number of plays.
Napsání každé promluvy mi zabralo jenom pár hodin. Následně jsem řeč předal ministerstvu propagandy, aby ji opatřili poznámkami.
It took me only a couple of hours to write each speech. after which I'd hand it over to the propaganda ministry for their notes.
Protože by pak obvinili z legrace z nadřízených nebo z napsání urážky.
Cos then I might be guilty of rank cheek or written impudence.
Je to stejná krev, jako ta použitá při napsání čísla 331 na ložní prádlo.
It's also the blood used to paint 331 on the bedclothes.
Gratuluji ti k napsání vítězného slohu.
Congratulations, Eric, on writing the award-winning paper.
jsem zařídil napsání nové poslední vůle.
I've already arranged the making of a new will.
Před, nebo po napsání Elliotova jména?
Before or after you wrote Elliot's name?
Když jste uvažoval o napsání vaší knihy, napadlo vás, že bude takto přijata?
Did you have any idea when you set out to write your book that it would get this kind of reception?

Are you looking for...?