English | German | Russian | Czech

napětí Czech

Meaning napětí meaning

What does napětí mean in Czech?

napětí

pocit nejistoty, spojený s očekávanou událostí  Lidé s napětím čekali na premiérův proslov k národu. tension pocit nervového neklidu vyvolaný chováním dalších osob  Výsledky referenda odrážejí všeobecné společenské napětí. fyz. mechanická síla působící uvnitř materiálu, schopná vyvolat jeho deformaci  Napětí pružiny je úměrné jejímu prodloužení. tension, voltage fyz. rozdíl hodnot elektrického potenciálu ve dvou místech  Obvyklé napětí tužkové baterie je okolo 1,5 voltu.

Translation napětí translation

How do I translate napětí from Czech into English?

Synonyms napětí synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napětí?

Inflection napětí inflection

How do you inflect napětí in Czech?

napětí · noun

+
++

Examples napětí examples

How do I use napětí in a sentence?

Simple sentences

Cítíš to napětí?
Can you feel the tension?

Movie subtitles

To napětí je zřejmé.
The tension is palpable.
Kabelka se právě našla a reakce na úlevu ze vzrušení a napětí.
The bag has just been found, and the reaction of relief from her excitement and strain.
Nicku, nevydržím to napětí.
Nick, I can't stand the suspense.
Dnešní noc je jako stvořená pro záhady a napětí.
It's a perfect night for mystery and horror.
No, obávám se, že toho napětí a vzrušení bylo pro tebe moc, Joyce.
Well, I'm afraid the strain of excitement's been too much for you, Joyce.
Ve vesnici vládne napětí a určitě uděláte líp, když se těm nevychovancům vyhnete.
There's a definite feeling of tension there. and I'm sure you'll be much better off not to risk the discourtesy of the villagers.
Oddly, nedokáži krotit napětí.
Oddly, I don't know my tenses anymore.
Zvyšte napětí na maximum.
Build up the voltage potential to its maximum.
V davu panuje napětí.
The crowd is tense.
Za normálních okolností je napětí mezi domácími finančními zájmy nepříjemné.
In ordinary times, the internal conflicts between domestic financial interests are unfortunate.
No, nemyslíš, že třeba existuje důvod pro to napětí, které tu vládne?
I mean, do you think that maybe there's a reason for the friction we've been having lately?
Jen začínám pociťovat napětí.
I've just begun to feel the strain.
To napětí je ve vzduchu přímo cítit.
You can feel the tension in the air.
Za poslední tři roky, co jsi odešel z banky, žiješ v neustálém napětí.
In the past three years, ever since you left the bank, you've been under a terrible strain.

News and current affairs

Proč právě teď nezačít překonávat tradiční napětí mezi NATO a EU - zejména když se francouzská politika vůči NATO za prezidenta Nicolase Sarkozyho posouvá správným směrem?
Why not start now to overcome the traditional tension between NATO and the EU - especially as French policy toward NATO under President Nicolas Sarkozy has been moving in the right direction?
V dalších ohniscích napětí ve světě, jako jsou Severní Korea či Írán, je americký unilateralismus mnohem méně patrný, a to jak kvůli nákladům na válku v Iráku, tak kvůli realitě situace v těchto ostatních regionech.
American unilateralism is much less in evidence in the world's other hot spots, such as North Korea and Iran, both because of the costs of the war in Iraq and the realities of the situation in those other regions.
Do jaké míry zvýšila nejistota ohledně zapojení USA v Asii napětí mezi Čínou a asijskými spojenci Ameriky?
To what extent has uncertainty about the US commitment in Asia stoked tension between China and America's Asian allies?
Věci ale dopadly ještě hůř: příhraniční napětí mezi USA a Mexikem vzrostlo, navrhovaná zeď oprávněně vyvolala rozhořčení, do USA přichází více nedovolených imigrantů než kdy dřív a FTAA zkrachovala.
But matters have gotten worse: border tensions between the US and Mexico have grown, the proposed wall has rightly provoked indignation, more unauthorized immigrants than ever are entering the US, and the FTAA has collapsed.
Taková možnost se jeví jako ještě nepravděpodobnější v době, kdy íránská jaderná krize zůstává nevyřešená a syrská krize nadále prohlubuje rozkol mezi šíity a sunnity v regionu (jenž se odráží také v rostoucím napětí mezi Tureckem a Íránem).
Such a possibility seems even more far-fetched as long as the Iranian nuclear crisis remains unresolved and the Syrian crisis continues to widen the region's Shia-Sunni divide (reflected in increased tension between Turkey and Iran).
Americký radikalismus ovšem vedl ke zvýšení napětí mezi náboženskými obcemi na Středním východě, ke vzestupu radikálního Íránu a jeho snaze o získání regionální hegemonie.
American radicalism, however, resulted in increasing tensions between religious communities in the Middle East, and the rise of radical Iran with its bid for regional hegemony.
Čínští intelektuálové si byli tohoto napětí mezi individuální tvořivostí a kolektivní vůlí odjakživa vědomi.
Chinese intellectuals have always been cognizant of this tension between individual creativity and collective will.
Třebaže chápu, že jste izraelský vlastenec, věřím, že lze učinit mnohé ke snížení napětí mez našimi dvěma národy, což by nakonec vedlo ke skutečnému usmíření a míru.
While I understand that you are an Israeli patriot, I believe that much can be done to reduce the tensions between our two peoples, eventually leading to genuine reconciliation and peace.
Potopení jihokorejské lodi Čchonan a ostřelování ostrova Jon-pchjong v roce 2010 byly bezpříkladné kroky, které zvýšily napětí mezi oběma Koreami na nejvyšší úroveň za poslední desítky let.
Its sinking of the South Korean corvette Cheonan and the shelling of Yeonpyeong Island in 2010 were unprecedented, and raised inter-Korean tensions to their highest level in decades.
Nedávný návrh jihokorejské prezidentky Pak Kun-hje, že navzdory nedávnému zvýšení napětí poskytne Severu humanitární pomoc, je prvním krokem správným směrem.
South Korean President Park Geun-hye's recent proposal to provide humanitarian assistance despite the recent spike in tension, is a start in the right direction.
Všude na světě tedy existuje obrovské napětí mezi tím, jak na možnou smlouvu v oblasti asistovaného umírání nahlíží veřejnost a jak lékaři.
So there is great tension everywhere between how the public, and how doctors regard a possible contract in the field of assisted dying.
Zvýší-li se sociální napětí, čínská vláda pravděpodobně zareaguje větší represí, což nevěstí nic dobrého jak pro vztahy této země se Západem, tak i pro její střednědobou politickou stabilitu.
If social tensions rise, China's government is likely to respond with greater repression, which will bode ill both for its relations with the West and for its medium-term political stability.
Napětí se proto rozlévá do ulic a nabírá podobu výtržností a protestů.
So tensions spill over into the streets and take the form of riots and protests.
Politické napětí mezi USA na jedné straně a Evropou a Ruskem na straně druhé tedy lze uklidnit.
So political turmoil with Russia and Europe might be calmed.

Are you looking for...?