English | German | Russian | Czech

napěťový Czech

Inflection napěťový inflection

How do you inflect napěťový in Czech?

napěťový · adjective

+
++

Examples napěťový examples

How do I use napěťový in a sentence?

Movie subtitles

Byl tam napěťový výboj, ale reaktor se odpojil automaticky.
There was a power spike, but the reactor scrammed automatically.
Nízko napěťový šok.
Low-power shock.
Je možné, že tu byl nějaký napěťový skok.
It's possible there was some sort of isolated power surge in this section.
Je tady nějaký napěťový ráz.
There's some kind of power surge.
Napěťový výboj v přívodní paži.
Whoa. Power surge in the delivery arm.
Musím získat titanový kondenzátor pro vysoko napěťový počítač, který budu stavět.
I have to track down a titanium capacitor for a high-wattage mainframe I'm going to construct.
Teda, ukazoval bych, kdybych přišel na to, jak přizpůsobit napěťový napínač.
Well, I would be, if I could figure out how to modulate the stress-energy tensor.

Are you looking for...?