English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE napěchovaný COMPARATIVE napěchovanější SUPERLATIVE nejnapěchovanější

napěchovaný Czech

Meaning napěchovaný meaning

What does napěchovaný mean in Czech?

napěchovaný

který zcela naplnili a plnící entitu vystavili tlaku

Synonyms napěchovaný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napěchovaný?

napěchovaný Czech » Czech

nabitý

Inflection napěchovaný inflection

How do you inflect napěchovaný in Czech?

napěchovaný · adjective

+
++

Examples napěchovaný examples

How do I use napěchovaný in a sentence?

Movie subtitles

Měla jsi nohy jako napěchovaný klobásy.
Why, you had legs like overstuffed sausages.
Dal sem jim cibule napěchovaný drogama.
Given them all drugged onions.
Celý údolí je napěchovaný NVA.
That whole valley's swarming with NVA.
Ještě není dost napěchovaný.
It's not loaded enough.
Takže jste spolu letěli do Baji, tam jste dělali manžele, domů letíte napěchovaný balónkama a pak šidíte žetonama?
So, you two fly down to Baja, pose as a married couple, bring back a stomach-Ioad of blow, and then you run chip scams?
Otočila se a byla to teroristka z Hamas. Ten kočárek by napěchovaný výbušninami.
Turned out she was Hamas, and the whole thing was stuffed with explosives.
vím. - Je napěchovaný, je velice zaplněný a tak celkově.
He's been eating stuff and he's well full and everything.
Je napěchovaný, je velice zaplněný a tak celkově.
He's been eating stuff and he's well full and everything.
To je velice obrněný bunkr, napěchovaný po strop nepřátelskými sokoly.
This is a highly fortified bunker stuffed with the guills, with enemy falcons.
Můj žaludek je napěchovaný ořechama k prasknutí.
My stomach is groaning with walnut meat.
Ten dům, kam nás Marylin zavedla, byl napěchovaný výbušninama.
The house that Marilyn led us to was wired with explosives.
Co to co dočinění s. Nikdy vás nenapadlo zajít si radši pro předpis místo abyste použil. nějaký penisový topořič napěchovaný testosteronem?
It never occurred to you to get a prescription instead of some penis pumper loaded with testosterone?
Močový měchýř je tak napěchovaný, že zabírá celé tělíčko a tlačí na všechny ostatní orgány.
The bladder's so engorged it's taking up the whole torso, squeezing all the other organs.
Hele jak jsou napěchovaný.
Look at them. Solid.

Are you looking for...?