English | German | Russian | Czech

klepání Czech

Translation klepání translation

How do I translate klepání from Czech into English?

klepání Czech » English

tapping clatter clapping applause acclamation

Synonyms klepání synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klepání?

Inflection klepání inflection

How do you inflect klepání in Czech?

klepání · noun

+
++

Examples klepání examples

How do I use klepání in a sentence?

Simple sentences

Tom právě usínal, když zaslechnul klepání na dveře.
Tom was about to fall asleep when he heard a knock on the door.
Tom vešel přímo dál bez klepání.
Tom walked right in without knocking.

Movie subtitles

Janelle popsala klepání, ne rozbíjení skla, zvuk kovu na kov.
Janelle described a clatter, not smashing glass - the sound of tin clanking on tin.
Ne. (klepání na dveře) Lelíček: Dál.
Come in.
Ale zítra ráno, se vzbudíš ze sna. a slyšíš klepání a dveře se otevřou a tam, na místo služky s podnosem se snídaní. bude stát policista se zatykačem, pak budeš ráda, že jsi sama.
But tomorrow morning, if you should wake out of your dreams. and hear a knock and the door opens, and there, instead of a maid with a breakfast tray. stands a policeman with a warrant, then you'll be glad you are alone.
Slyšel si klepání?
Did you hear a knock?
Milostné klepání?
Love taps?
Bez klepání? Kde je tvá cudnost?
Without knocking, and wheres your modesty?
Nech toho klepání!
Stop banging on that door!
Máte štěstí, kapitáne, člověk, který vstoupil bez klepání, přináší nejnovější zprávy z Panamy.
You are in luck, captain. This scum, who enters without knocking, brings news of a visitor from Panama.
Víš, že existuje klepání, máš to v prvním dodatku ústavy.
There's this thing called knocking. It's, like, protected in the First Amendment.
Zase jdeš bez klepání.
Again with the not knocking. - Pack some things.
Nechte toho klepání.
Stop knocking.
Klepání. vychází zevnitř.
The tapping coming from inside.
Klepání ustalo.
Tapping has stopped.
Toto vše nám přibližuje noc pronikavých výkřiků, noc vybírání vší a klepání zubů.
These are all we have left to imagine a night ofpiercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.

Are you looking for...?