English | German | Russian | Czech

klapání Czech

Translation klapání translation

How do I translate klapání from Czech into English?

klapání Czech » English

clapping clatter applause acclamation

Synonyms klapání synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klapání?

klapání Czech » Czech

tleskání souhlas potlesk klepání aplaus

Examples klapání examples

How do I use klapání in a sentence?

Movie subtitles

Ubylo by vás, kdybychom jednou za čas vyhazovali kolena do vzduchu za cinkotu rolniček a klapání dřívka o dřívko?
Would that break your hearts, once in a while, getting our knees in the air, the jingle of bells, the clonk of wood on wood?
Nakonec to zabili, ale dost lidí ohluchlo z toho klapání.
They killed it finally, but. a lot of people were deaf by then, from the clicking.
Jen jsem zaslechl to známé staccato klapání křídy myslel jsem, že by to mohlo být něco zajímavého.
I just heard the familiar staccato clacking of chalk I thought it might be something interesting.
Brzy se k němu připojí klapání dřívek, a didjeridoo, a pak zpěv.
Soon the clapsticks will join in, and the didgeridu, and then singing.
Tady začíná klapání.
Hear the clapsticks start.
Nebyly žádné rozpačité pozdravy na chodbách, žádné klapání vysokých podpatků po dřevěné podlaze.
There were no awkward hellos in the halls. There's no clickety-clacking of high-heel shoes on hardwood floors.
Znělo to jako klapání dveří, tak jsem se šla podívat co to je.
Like, it sounded like the door or something.
Drž nebo ti useknu ucho. - Slyším klapání.
Keep still or I'll have your ear off.
To tvoje klapání na lapťopu, asi se v počítačích celkem vyznáš, co?
Hey. All that tippy-tappy stuff you do on your laptop, you're kind of a whiz with computers, aren't you?
Apple Bloom, co na světě je všechno to klapání?
What is all that awful tapping?
Slyšíš klapání lodiček směřujících k tobě, Jamesi?
You hear the clicking of stilettos coming towards you, James?
žádné klapání neslyšel.
I haven't heard any clicking.
David chtěl mohutný zvuk, proto se kytara nahrávala v jiném studiu. Proto to klapání.
They wanted a big sound, so the guitar was recorded in a different studio, so hence the click track.
si myslel, že slyším klapání a pískání!
I thought I heard clicks and pops!

Are you looking for...?