English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB klepnout IMPERFECTIVE VERB klepat

klepnout Czech

Meaning klepnout meaning

What does klepnout mean in Czech?

klepnout

způsobit zvuk ťuknutím na nějaký předmět malou silou udeřit infor. poklepat pomocí kurzoru myši hovor. ranit, ochromit

Translation klepnout translation

How do I translate klepnout from Czech into English?

klepnout Czech » English

tap rap clap click

Synonyms klepnout synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klepnout?

klepnout Czech » Czech

ťuknout

Conjugation klepnout conjugation

How do you conjugate klepnout in Czech?

klepnout · verb

Examples klepnout examples

How do I use klepnout in a sentence?

Movie subtitles

Mělo klepnout hned ráno, když jsem vystrčil nos z domu!
I should've had a stroke instead of going there.
Stačí klepnout na karty.
Just tap the cards.
Koho mám klepnout?
Whom should I knock?
Stačí jen klepnout kladívkem.
It's just the hammer.
Nemám zájem, aby viděli na parketu. s někým, koho může každou chvíli klepnout.
So dance with me.
Starý Zitový jak se zmíníte o dálnici, co se přes stavět, tak ji může klepnout pepka, jak vyvádí.
When you mention to old Zitova about the highway, what they'll build over her she can explode, how he acts.
A vás může klepnout pepka, Humphrey.
They might get mumps! - You might get shingles!
Máte na to nějaký vážný důvod, a nebo vám mám klepnout přes prsty?
Is there a reason, or should I just snap your hands off at the wrists?
Všechno co musíš udělat je klepnout ho tam.
All you have to do is tap it in.
Jen ho tam klepnout.
Just tap it in.
Jenom do něj trošíčku klepnout.
Give it a little tappy.
Zkus o sebe třikrát klepnout patami.
Try clicking your heels together three times.
Říkal jsem ti, že musíš klepnout na stůl.
I told you you gotta hit the table. Sixteen.
Klepněte do toho! No, klepnout!
Bang on it a few times.

Are you looking for...?