English | German | Russian | Czech

klepnutí Czech

Translation klepnutí translation

How do I translate klepnutí from Czech into English?

klepnutí Czech » English

single click

Inflection klepnutí inflection

How do you inflect klepnutí in Czech?

klepnutí · noun

+
++

Examples klepnutí examples

How do I use klepnutí in a sentence?

Movie subtitles

Část viny ponesou i Cutter s Ritterem. Nebude to stát moc, jen klepnutí přes prsty.
Cutter and Ritter will take some, too, but it won't amount to much, a slap on the wrist.
Ani klepnutí přes prsty.
Neither is slapping you on the wrist.
Omlouvám se, ale dívat se, nenávidím klepnutí.
I'm sorry, but look, I hate rap.
Hej!, někteří lidé vidí klepnutí jak poezie.
Hey, some people see rap as poetry.
Jedno klepnutí - jste ok, dvě: napustíme mořskou vodu a vyrovnáme tlak.
One knock -you're fine, two knocks: we let in sea water and align pressure.
No, je třeba trochu více než klepnutí o podlahu na rozbití legendy.
Yeah, it takes a bit more than a knock to the floor to destroy a legend.
To bylo jen klepnutí přes prsty.
That's just a slap on the wrist.
Klepnutí přes prsty?!
A slapped wrist?
Klepnutí přes prsty.
A slapped wrist.
Proto také mluvíme o klepnutí přes prsty. Nejspíš se z toho dostane.
That's why we're only talking a slap on the wrist.
Nejvyšší státní zástupce ujistil, že i když dojde k nejhoršímu, bude to jen klepnutí přes prsty.
The Attorney General has assured me that even if it comes to the worst, you'll just get a slapped wrist.
Potřebují, aby to klepnutí bylo veřejné, a taky jsou naštvaní kvůli tomu, že jsme nad operací ztratili kontrolu.
They need to slap our wrists publicly, and there's some irritation at how we lost control of the operation.
Klepnutí přes prsty?!
A slapped wrist?
Jedno klepnutí ano, dvě ne.
One knock for yes, two for no.

Are you looking for...?