English | German | Russian | Czech

klenební pole Czech

Synonyms klenební pole synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klenební pole?

klenební pole Czech » Czech

část klenby travé

Examples klenební pole examples

How do I use klenební pole in a sentence?

Simple sentences

jsi někdy oral pole koněm?
Have you ever plowed a field with a horse?
Běžel jsem okolo pole.
I ran around the field.
V šachách se může udělat rošáda jen když se s králem a zvolenou věží ještě nehýbalo, všechna pole mezi nimi jsou volná a neovládaná žádnou figurou protihráče, král není v šachu a rošádou se nedostane do šachu.
In chess, castling may only be carried out when both the king and the involved rook have not been moved, all the squares between them are free and not dominated by any opposing piece and the king is not in check and would not be put in check by castling.
Pole již bylo oseto.
The field has already been sown.
Dokud budou existovat jatka, budou existovat bitevní pole.
As long as there are slaughter houses there will always be battlefields.
Někteří badatelé věří, že holubi umí detekovat magnetické pole Země.
Some researchers believe that the pigeons can detect the Earth's magnetic field.

Movie subtitles

V takovou noc se stařec může vrátit z pole!
On a night like this, the old man of the field would be able to return!
Budiž k dispozici podle vlastního uvážení. žena Helga dostane jako dědictví kus půdy, známý jako Čertovo pole.
For Helga, you will inherit the lot known as the Field of the Devil.
Čertovo pole. musím do města. A velký poklad, který leží pod Čertovým polem, čeká jen na to, aby byl vyzvednut!
I should go to the city. and the formidable treasure that sleeps under the Devil's Field only needs to be exhumed!
Neznáš nikoho v okolí, kdo by ode mně koupil Čertovo pole?
Do you know somebody in the region that would buy the Devil's Field?
Čertovo pole těžko koupí někdo z okolí.
This way, nobody will think you bought the Devil's Field.
Náš koncern vám nabízí 20 milionů dolarů za přenechání vašich práv na Čertovo pole.
Our society offers you the sum of twenty million in exchange for rights to the Devil's Field.
Kolik by to pole mohlo stát?
How much would it cost for the lot?
Pokud jde o , nemám vůbec v plánu Čertovo pole prodávat.
As for me, I hadn't planned to sell the Devil's Field.
Tímto potvrzuji, že prodávám můj majetek, tzv. Čertovo pole, panu Petru Rogovi. za částku 12.000 Marek.
I bear witness by this means having sold my lot called the Devil's Field to Peter Rog for the sum of twelve thousand marks.
Tyhle peníze mám za Čertovo pole.
It is what the Devil's Field has yielded for me.
Prodala jsem Čertovo pole Petrovi, za 12 000 Marek!
I have sold Devil's Field for twelve thousand marks to Peter!
Tady máš zpět své pole!
OK, I'll give her back her lot!
Čertovo pole hoří!
Devil's Field is in flames!
Nemůžeme vám zaručit půjčku dokud vaše pole nebudou sklizena.
We can not grant you a loan before your fields have been harvested.

News and current affairs

Toto pole je příliš zaminované.
The field is too full of mines.
Opiová pole zámožných majitelů půdy zůstávají nedotčená, neboť místní úředníci jsou podplaceni.
The opium fields of wealthy landowners are untouched, because local officials are paid off.
Na pozadí tohoto důvěrně známého bitevního pole se však stalo něco ohromujícího: emise oxidu uhličitého ve Spojených státech klesly na nejnižší úroveň za posledních 20 let.
But, beyond this well-trodden battlefield, something amazing has happened: Carbon-dioxide emissions in the United States have dropped to their lowest level in 20 years.
USA pod Obamovým vedením stále více vyklízí pole Číně, ačkoliv je nutno přiznat, že tento trend započal v době, kdy Bushovu administrativu zaměstnávaly války v Afghánistánu a Iráku.
The US under Obama has increasingly ceded ground to China, a trend that admittedly began when the Bush administration became preoccupied with the wars in Afghanistan and Iraq.
Arabský intelektuál pronásledovaný arabským režimem je patrně mimo zorné pole jejich zájmu.
An Arab intellectual persecuted by an Arab regime, it seems, is nowhere near the top of their agenda.
Lze-li na pole přivést prostřednictvím zavlažování vodu, dalo by se to spojit se zvýšením počtu sklizní ročně, přičemž sklizeň by byla zajištěna i během období sucha.
If water can be managed through irrigation, this could be combined with multi-cropping (multiple harvests per year) to produce a crop during the dry season.
Nejde zde o ropná pole, ale o ropovody, rafinérie a ropné přístavy - na nich totiž závisí okamžitá dostupnost ropy a tím pádem kurz ropy.
What matters here are not oilfields, but pipelines, refineries, and oil ports - they influence spot price because they govern the immediate availability of oil.
Naštěstí mají rozvíjející se trhy obrovské pole působnosti.
Fortunately, emerging markets have a great deal of scope for action.
Není to ovšem poprvé, co fyzici a matematici hledají v biologii pole neoraná. Dějiny těchto snah ale dosud byly značně skličující.
But this is not the first time that physicists and mathematicians have looked to biology for new fields to plow, and the history of such efforts has been fairly dismal.
Také restrikce, které brání společensky zodpovědným firmám se sídlem vamp rozvinutých průmyslových zemích podnikat vamp Barmě, vyklidily pole méně skrupulózním společnostem.
Likewise, restrictions that prevent socially responsible companies based in advanced industrial countries from doing business in Myanmar have left the field open to less scrupulous firms.
Zachycený uhlík by se poté přečerpával do podzemních úložišť, jako jsou prázdná ropná pole a další vhodná místa.
The captured carbon is then pumped into underground storage sites such as empty oil fields and other suitable locations.
Jeho přínosnost se však může plně realizovat pouze v případě, že vlády podniknou kroky k tomu, aby tyto síly změny dostaly volné pole působnosti, zajistí internalizaci masivních pozitivních externalit a minimalizují negativní dopady.
But its benefits will not be fully realized unless governments take steps to empower the forces of change, ensure that the massive positive externalities are internalized, and minimize the negative impacts.
Ropná pole na jihu země zase nemají dostatek elektřiny, aby mohla pracovat na plný výkon, neboť i energetická síť je terčem opakovaných bombových útoků.
The oil fields in the South do not have enough electricity to operate at capacity because the power grid is also the target of repeated bombings.
Elektřina nám umožňuje zavlažovat pole a ze vzduchu syntetizovat hnojivo.
Electricity has allowed us to irrigate fields and synthesize fertilizer from air.

Examples klenební pole in Czech examples

How do I translate klenební pole into Czech?

Simple sentences

It's not easy to get to the North Pole.
Dostat se na Severní pól není snadné.

Movie subtitles

Tomorrow the pale man will be tied to the pole of torture!
Zítra bude bledá tvář uvázána na mučící kůl!
A Pole was sitting on an oak. there will be no more Pole.
Seděl Polák na dubu. nebude Poláka.
A Pole was sitting on an oak. there will be no more Pole.
Seděl Polák na dubu. nebude Poláka.
Use this pole, Harker!
Touhle tyčí, Harkere!
HE WENT WITH ADMIRAL BYRD TO THE POLE.
Byl s admirálem Byrdem na pólu.
I'LL BET THE DOG GOT TO THE POLE FIRST.
Vsadím se, že ten pes tam byl nejdřív.
The German people is happy. in the knowledge that a constantly changing vision. has been replaced by a fixed pole.!
Německý národ je spokojený, neboť žije s vědomím, že neustále se střídající vize, byli konečně nahrazeny jediným pevným pilířem!
You couldn't touch our cat with a 10-foot pole.
Naší kočky byste se nemohl ani dotknout.
Catch that horse at the two-mile pole. with his heart bursting and he'll fold up on you.
poběží dvě míle, bude toho mít po pár překážkách dost. A uvidí vodní příkop, vzdá to.
They're bringing up a pole for a battering ram.
Přinesli kůl, aby vyrazili dveře.
Its very tedious being stuck up here all day long with a pole up your back.
Je to otrava trčet tu celé dny s tyčí v zádech.
Look, just to prove we're your friends, we give you this totem pole.
Podívejte, na důkaz toho, že jsme vaši přátelé, vám dáme tento totemový sloup.
I preached a whole sermon once straddling the ridge pole of a barn. Like this.
Jednou jsem kázal a chodil po střeše stodoly takhle.
With Byrd, at the South Pole.
S Byrdem na jižním pólu.

News and current affairs

Perhaps Eban was too urbane, too much of a scholar and gentleman to be able to make it - in Disraeli's phrase - to the top of the greasy pole.
Eban byl možná příliš uhlazený, měl snad příliš mnoho ze vzdělance a džentlmena, aby uspěl - použijeme-li Disraeliho obrat - při šplhání na tomto žebříku.
September 1939 taught every Pole that military power must be real to be effective.
Září 1939 dalo vsem Polákům ponaučení, že -li být vojenská síla účinná, musí být skutečná.
The timing was highly significant: Merkel goes to China, the emerging global power, after declaring her own commitment to strengthening the eurozone, if not the EU as a whole, as a credible pole of an emerging multipolar world.
Načasování bylo vysoce symbolické: Merkelová odlétá do Číny coby rýsující se světové velmoci ihned poté, co formulovala svůj závazek posílit eurozónu, ne-li EU jako celek, coby důvěryhodný pól rýsujícího se multipolárního světa.
He has expedited the canonization process for John XXIII, who inaugurated Vatican II almost a half-century ago, and John Paul II, the autocratic Pole who reined in many of Vatican II's liberating impulses.
Urychlil kanonizační proces Jana XXIII., který před bezmála půlstoletím slavnostně zahájil II. vatikánský koncil, i Jana Pavla II., autokratického Poláka, jenž řadě liberalizačních impulzů koncilu přitáhl uzdu.
An alliance of those who espouse and practice liberal democracy might provide a pole of certainty in a highly uncertain world.
Spojenectví těch, kdo vyznávají a uplatňují liberální demokracii, by mohlo představovat pilíř jistoty ve vysoce nejistém světě.
Today, a wooden pole marks each mass grave.
Dnes každý masový hrob označuje dřevěný kůl.
In the decade after September 11, 2001, the pendulum of public sentiment swung too far to the security pole; but it has begun to swing back in the absence of major new terrorist attacks.
V dekádě po 11. září 2001 se kyvadlo veřejného mínění vychýlilo příliš daleko na stranu bezpečnosti; při absenci dalších velkých teroristických útoků se však již začalo zhoupávat zpět.
The US is at one pole of the world economy.
Spojené státy jsou na jednom pólu světového hospodářství.
In the future, I suggest, the traditionalists and the communitarians will form the precautionary pole of the political spectrum, while the libertarians and technocrats will form the proactionary pole.
Mám za to, že tradicionalisté a komunalisté v budoucnu vytvoří v politickém spektru pól předběžné opatrnosti, zatímco libertariáni a technokraté zformují proakční pól.
In the future, I suggest, the traditionalists and the communitarians will form the precautionary pole of the political spectrum, while the libertarians and technocrats will form the proactionary pole.
Mám za to, že tradicionalisté a komunalisté v budoucnu vytvoří v politickém spektru pól předběžné opatrnosti, zatímco libertariáni a technokraté zformují proakční pól.
Right and Left swapped seniority around a barely-existent central pole.
Pravice a levice si měnily postavení kolem téměř neexistujícího středového pólu.
The territories claimed by Russia include the North Pole and a huge oil field.
Území nárokované Ruskem zahrnuje i severní pól a jedno obrovské ropné pole.

Are you looking for...?