English | German | Russian | Czech

klenot Czech

Translation klenot translation

How do I translate klenot from Czech into English?

klenot Czech » English

jewel gem gemstone stone bijou

Klenot Czech » English

Imperial Regalia

Synonyms klenot synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klenot?

klenot Czech » Czech

drahokam šperk skvost poklad perla drahocennost

Inflection klenot inflection

How do you inflect klenot in Czech?

klenot · noun

+
++

Examples klenot examples

How do I use klenot in a sentence?

Movie subtitles

Za cesty jsem se naučil, že všechna města, nehledě na velikost mají skrytý klenot.
Well, I've learned in all my travels all the cities, no matter what size has a hidden gem.
Klenot, vždy připravený na každý problém.
A Gem who was Ever-Ready in a bad scrape.
Ano, ten pozemek je opravdu klenot, perfektní místo pro dům.
And you've got a jewel of a site there, too. Perfect position for a house.
stanu před jeho tváří, musí být vše správně. tyto prsty musí svírat v dlani ten klenot. a on pro mne otevře brány nesmrtelnosti.
If I have done well in his sight. those fingers will close over the jewel. and he will open to me the gates of immortality.
Pravý rodinný klenot.
Genuine heirloom.
Mistrovský klenot na koruně světa.
Master gem of the world's crown.
Klenot pro vaši domácnost.
A priceless gem for your household.
Klenot, klenot z východu.
A jewel, a jewel from the East.
Klenot, klenot z východu.
A jewel, a jewel from the East.
Chtěl bych ti věnovat klenot moudrosti.
Let me offer you a priceless jewel of wisdom.
Ano. Byla krásná. Jako klenot.
She was beautiful as a jewel.
Klenot září jako oheň, ale neposkytuje žádné teplo.
A jewel has brilliant fire, but gives no warmth.
Klenot gotiky.
A jewel of Gothic art.
Klenot jako jsi ty, by se mohl ztratit.
Jewels like you, get lost easily.

News and current affairs

Na SZP se brzy začalo pohlížet jako na klenot evropského projektu.
The CAP quickly came to be seen as the jewel in the crown of the European project.
Etničtí Číňané obývající jihovýchodní Asii vzhlížejí k sebemenší narážce muslimského vůdce na světské rozdělení mezi vírou a státem jako na drahý klenot.
Among most of Southeast Asia's ethnic Chinese, the presence of even a hint of allegiance to a secular distinction between faith and state in a Muslim leader is admired like a precious gem.
Proč tento přírodopisný klenot nepatří všem?
Why does it not belong to everyone?

Are you looking for...?