English | German | Russian | Czech

klenba lební Czech

Synonyms klenba lební synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klenba lební?

klenba lební Czech » Czech

kalva

Examples klenba lební examples

How do I use klenba lební in a sentence?

Movie subtitles

Jinak se na nás klenba sesype.
We'll have the whole roof down on us.
Moje firma je jako klenba.
My business is like a pyramid.
Odstraňte jeden kámen, a celá klenba se zhroutí.
Remove one stone, the whole thing collapses.
vaše ústa mít a oči, zalkal bych nebeská by klenba pukala.
Had I your tongues and eyes, I'd use them so that heaven's vault should crack.
Klenba nekonečna.
The Arc of Infinity.
Asi tak za rok je spřádaná klenba obnovena.
Within a year or so the surface of the woven canopy has been restored.
Coop je zasypaný.! Spadla klenba.!
The roof fell in.!
Klenba drží!
The dome is holding!
Hezká klenba.
Good arch.
Klenba je důležitá.
The arches are very important. No.
Šíře, bříška plosky. klenba a nakonec. velikost 11.
The, uh, width. the ball of the foot. instep. arch. and, uh. size 11 for dessert.
Může to být nádherná klenba na našem dvoře.
It can be a beautiful archway in our yard.
Ale ta klenba.
But the arch.
Její lebka byla silně poškozena, ale rasové znaky-- jako rozměry lícní kosti, nosní klenba, rozměry týlu-- naznačují, že to byla afro-američanka.
Her skull was badly damaged, but racial indicators-- cheekbone dimensions, nasal arch, occipital measurements-- suggest African-American.

Are you looking for...?