English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB kleknout IMPERFECTIVE VERB klekat

kleknout Czech

Meaning kleknout meaning

What does kleknout mean in Czech?

kleknout

zaujmout polohu, kdy se kolena dotýkají země (o systému, zejm. elektronickém) selhat, přestat reagovat či fungovat; zkolabovat  Měla během překládání zrovna dobré nápady, takříkajíc chytla slinu a bušila do klávesnice o sto šest, jenže dřív než si to všechno stihla uložit, klekly Windows a mohla začít zase od začátku. přen., expr., řidč. násilně si někoho podrobit, zmocnit se někoho či něčeho proti jeho vůli

Translation kleknout translation

How do I translate kleknout from Czech into English?

kleknout Czech » English

kneel down kneel genuflect

Synonyms kleknout synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kleknout?

kleknout Czech » Czech

klečet pokleknout

Conjugation kleknout conjugation

How do you conjugate kleknout in Czech?

kleknout · verb

Examples kleknout examples

How do I use kleknout in a sentence?

Movie subtitles

Mohl bych si tady kleknout a strávit zbytek svého života počítáním všech po jednom, nebo bych mohl udělat to, co dělá Kepler, to co nazýváme vzorkování.
I could either get down on my hands and knees here and spend the rest of my life counting every single one or I could do what Kepler's going to do, which we call sampling.
Můžeš si kleknout a pomodlit se.
Would you like to kneel here and pray?
Mám si kleknout?
Would you be convinced if I fell to my knees?
Musíte si kleknout.
You'll have to kneel down.
V tom případě si budete muset kleknout a poprosit o pomoc!
If you ever get my help again, you'll have to get on your knees and beg for it!
Možná bych si měl kleknout, aby si lépe slyšela.
Perhaps I should bend down so you can hear me better.
Kleknout nebo co?
Cradle, or what?
Nemám si rovnou kleknout. a prosit za odpuštění, že jsem zmínil nepříjemné téma?
Why don't you tell me to kneel down. and beg his pardon for bringing up an unpleasant subject?
Kleknout!
Kneeling position!
Když si kleknu, musíš si kleknout!
When I shall kneel, you shall kneel.
Ale nechtěl by sis kleknout a sepnout ruce tady vedle ?
Couldn't you kneel down next to me and clasp your hands?
Mám si kleknout?
Shall I get on my knees?
mám jakékoli důvody, Franku, měl byste si kleknout a modlit se, abych vás nevzal s sebou.
Whatever my reasons are, Frank. you'd better get down on your knees and pray to God I don't take you with me.
Musela jsem si kleknout a uctívat ho jako Boha, aby byl ke mně hodný.
Then I had to kneel down before him and worship him like a god so he'd be good.

Are you looking for...?