English | German | Russian | Czech

klečet Czech

Meaning klečet meaning

What does klečet mean in Czech?

klečet

kneel být v poloze na kolenou

Translation klečet translation

How do I translate klečet from Czech into English?

klečet Czech » English

kneel kneel down genuflect

Synonyms klečet synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klečet?

klečet Czech » Czech

pokleknout kleknout kleknout si

Conjugation klečet conjugation

How do you conjugate klečet in Czech?

klečet · verb

Examples klečet examples

How do I use klečet in a sentence?

Movie subtitles

Je zvláštní klečet vám u nohou a mluvit o pivu.
It's funny to be kneeling here at your feet talking about beer.
Písečný by měl klečet.
Sandy should be on his knees.
To bych měl klečet a přijímat tvé rozkazy.
It is I who should kneel and take orders from you.
Keller vypověděl před soudem, že vás sledoval a že vás viděl velmi rozrušeného klečet před oltářem.
Otto Keller has testified to this court that he followed you and that he found you kneeling before the altar in great distress.
Když odvolala noci z večírku, našel jsem ji klečet u Swannova těla a šacovat mu kapsy.
When she called me back from the party that night. I found her kneeling beside Swann's body, going through his pockets.
Mám jít klečet před sestrami a žádat za odpuštění?
I should go down on my knees before my sisters and proclaim my fault?
Připoměň mi, budeš nad propastí, když budeš klečet a budeš na rukách, abych tehdy kopl do zadku, abys věděl, jaký je to pocit.
SALL?
Místo abys seděl u klavíru ve vyprodaným sále, kde bude publikum klečet na kolenou, tak se tu zahazuješ.
Take a look at yourself. You should be playing a grand piano in a sold-out concert hall, your public on its knees. So what are you doing here?
Mám klečet před všemi přítomnými králi?
Would that do before all these visiting kings?
Kostnatá a nezvyklá klečet.
Not only bony, but unaccustomed to this sort of thing.
Nebo musíme my Římané klečet?
Or must we, as Romans, kneel?
Jsem ve službě, caesare. Nemohu zároveň klečet a chránit vás.
A soldier cannot kneel and guard his Emperor at the same time.
Celé hodiny jsme museli klečet a modlit se.
We had to kneel down for hours, praying.
Když jsme přestali klečet, vešla tetička do pokoje.
If we stood up, my aunt would come in.

Are you looking for...?