English | German | Russian | Czech

klasika Czech

Meaning klasika meaning

What does klasika mean in Czech?

klasika

klasické dílo nebo díla typický, příkladný jev ob. vážná hudba klasický styl v běžeckém lyžování typ jednodenního cyklistického závodu

Translation klasika translation

How do I translate klasika from Czech into English?

klasika Czech » English

classics classic

Synonyms klasika synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klasika?

Inflection klasika inflection

How do you inflect klasika in Czech?

klasika · noun

+
++

Examples klasika examples

How do I use klasika in a sentence?

Movie subtitles

Vyrážka na prsou, okamžitá klasika.
Rashy nips, instant classic.
Není to žádná klasika, ale je sladká.
Not exactly classical, but sweet.
Klasika.
The classics.
Je to klasika!
Good old Rachmaninoff.
Ale to je klasika, pane Piercei.
But this is a classic, Mr. Pierce.
Je to indická klasika, zlato.
It's an Indian classic, dear.
Vaše kniha o vagus je klasika.
Your paper on the vagus nerve is a classic.
Tohle je klasika?
Is this classic?
Jednoduchý, krásný, klasika.
Simple, beautiful, classic.
Je to umělecké dílo, klasika.
It's a work of art, a classic.
Možná definitivní nasazení taktiky. klasika svého druhu.
Perhaps the definitive application of the tactic, a classic of its kind.
To je klasika, dcero!
This is a classic, daughter!
Klasika!
Classics!
Filmová klasika!
One of the great classics of the silver screen, am i right, son?

News and current affairs

Carnegieho pojednání, americká klasika, přináší morální ospravedlnění koncentrace bohatství, již obvykle vytváří kapitalismus, a to prostřednictvím tvrzení, že obrovské bohatství vede k dobře vynaloženým charitativním příspěvkům a k podpoře umění a věd.
Carnegie's treatise, an American classic, provides a moral justification for the concentration of wealth that capitalism tends to create by arguing that immense wealth leads to well-spent charitable contributions and support of the arts and sciences.

Are you looking for...?