English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE klasický COMPARATIVE klasičtější SUPERLATIVE nejklasičtější

klasický Czech

Meaning klasický meaning

What does klasický mean in Czech?

klasický

classical obvyklý, zažitý dokonalý vztahující se k něčemu starořeckému nebo starořímskému

Translation klasický translation

How do I translate klasický from Czech into English?

klasický Czech » English

classic classical hellenic

Synonyms klasický synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klasický?

Inflection klasický inflection

How do you inflect klasický in Czech?

klasický · adjective

+
++

Examples klasický examples

How do I use klasický in a sentence?

Movie subtitles

Klasický případ udržování tajemství.
It's a classic case of keeping something secret.
Je to klasický humor.
It's classic humor.
Ano, klasický Serrano odpadul.
Ah, yes, the classic Serrano pass-out.
Říkal jsem vám, že pan Wynand chce budovy, které jeví klasický vliv.
I told you, Mr. Gail Wynand wants buildings that show a classical influence.
Klasický velitel.
The classic commander.
studovala klasický tanec.
I was in a ballet.
Klasický koncert a.
Straight concert and.
A uděláme poslední klasický útok kavalerie.
And we're going to have a last, classic cavalry charge.
To bude hlídač. Klasický přivandrovalec z jihu.
I don't like her at all.
Zulové vedou klasický útok ve tvaru býka.
The classical attack of the Zulus is in the shape of a bull buffalo.
Klasický i moderní repertoár.
Both my classical and my modern repertoire.
Klasický příklad, jak končí život v labyrintu.
That's the classic way of ending life in the labyrinth.
Spocku, přece víte. že je to klasický bojový manévr. To každý kapitán hvězdné lodi.
No, her death at so young an age will let the people know for certain that our life cycle can be changed.
Lonnegan nevydrží sedět u klasický hry.
Lonnegan's not gonna sit still for a standard play.

News and current affairs

Klasický liberální volnotržní argument o obecných hospodářských přínosech větší míry obchodu a otevřených trhů se ukázal jako jednoznačně správný.
The classical liberal free-trade argument about the universal economic benefits of greater commerce and open markets proved to be unambiguously correct.
Jedná se o klasický první krok k diktatuře, stejně jako cenzura médií Muslimského bratrstva.
It is the classic first step toward dictatorship, as is censorship of Muslim Brotherhood media.
Na první pohled to vypadá jako klasický případ, kdy velká země šikanuje zemi malou, aby si ji podřídila.
At first glance, this looks like a classic case of a large country bullying a small country into submission.
Částečně je to klasický začarovaný kruh.
In part, this is a classic insider-outsider tale.
Rozvoj mincí tvoří část vysvětlení, proč byl klasický svět kolem starověké Lýdie a Číny za vlády dynastie Chan ve srovnání s ostatním světem o tolik rozvinutější.
The development of coins is part of the reason that both the classical world around ancient Lydia and China in the Han Dynasty were so advanced compared to other parts of the world.
Ve světle totalitní zkušenosti přestaly ztotožňovat demokracii s parlamentní suverenitou - což byl klasický výklad moderní zastupitelské demokracie všude na světě s výjimkou Spojených států.
In light of the totalitarian experience, they stopped identifying democracy with parliamentary sovereignty - the classic interpretation of modern representative democracy everywhere but in the United States.
Hayekova apoteóza přišla v 80. letech, kdy se tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová uchýlila k citaci z jeho knihy Cesta do otroctví (1944), jež představovala klasický útok na centrální plánování.
Hayek's apotheosis came in the 1980's, when British Prime Minister Margaret Thatcher took to quoting from The Road to Serfdom (1944), his classic attack on central planning.
Klasický příklad nabízí Evropská unie.
The European Union offers a classic illustration of this point.
Zde je kamenem úrazu klasický aparátčík ze starých dob - Viktor Geraščenko, guvernér Ruské centrální banky, jemuž jdou všechny potíže země k duhu.
Here, the stumbling block is the old-style apparatchik Viktor Gerashchenko, Chairman of the Central Bank of Russia, who thrives on the mess.
První složkou je klasický francouzský republikánský zákaz shromažďovat při sčítání lidu - nebo jinak prostřednictvím vládních orgánů nebo veřejných či soukromých podniků - údaje o etnicitě, vyznání, ba i sociální třídě.
The first component is the classic French Republican prohibition on gathering data in the official census - or by government agencies or public or private enterprises - on ethnicity, religion, and even social class.

Are you looking for...?