English | German | Russian | Czech

klasicky Czech

Translation klasicky translation

How do I translate klasicky from Czech into English?

klasicky Czech » English

classically

Examples klasicky examples

How do I use klasicky in a sentence?

Movie subtitles

Původně jste měl otevřít sáček, vyndat čaj a vařit ho klasicky, ale jsem objevil, že je o hodně efektivnější připravovat čaj takto uvnitř sáčku.
He originally intended for the tea to be removed and brewed traditionally, but I have discovered that it is far more efficient to steep the tea inside the perforated bag.
Je němý, ale věrná duše, expert na květiny.klasicky podezřelá osoba v záhadném přiběhu jestli je tu ovšem vůbec někdo podezřelý, Durante!
A mute, a soul of fidelity, an expert with flowers.the classic one to suspect in a mystery story.if there were anything to suspect, Durant!
Pokud si ale myslíte, že by mělo být příštích šest epizod klasicky černobílých, jednoduše si na svých obrazovkách stáhněte barvu.
One of those amongst to who insist the six episode should be beauty in black and white, well, you turn down the color on your tv.
A pro Phila, za to, že se zachoval tak klasicky, večeře a tanec pro dva v African Room na Manhattanu.
And Phil, for you, good sport that you are, dining and dancing for two. at Manhattan's famous African Room.
Uděláme to klasicky.
Let's see some finesse.
Klasicky tomu tak bývá, pane, ale její mysl dává velmi silné a živé obrazy.
Classically correct, sir, but her mind is giving her very strong and explicit images.
Jak vidíte, Monsieur Labisse, mám klasicky školený hlas.
As you can tell, Monsieur Labisse, I have a legitimate voice.
Klasicky jako vždy.
The classic dispersion and escape.
Co je na tom zvláštní je to, že bohové smrti a války byli klasicky měli být na artefaktu samostatně, nikdy se nekombinují s jinými.
Now, what's odd about this is that the god of death and war would typically always stand alone on an artifact. They'd never be combined with a third glyph.
Udělej to klasicky.
Do it by the book.
Přilétají klasicky Chigská formace.
They're flying in classic Chig formation.
Byl léčený klasicky, podstoupil šokovou terapii, a když dám bokem jeho ostatní postihnutí, před časem u něj byla diagnostikována psychická porucha, která by vysvětlovala to přemístění prstenů u obětí.
He has been medicated, he has received shock therapy, and aside from his other disabilities, he has been diagnosed with severe ego dystonic obsessive compulsive disorder, which would explain the switching of the victims' rings.
Uděláme to teda klasicky.
Let's do it the old fashioned way. Huh?
Bylo víc vzrušující dělat to klasicky.
It was more exciting to do it normally.

News and current affairs

Přestože se Havel odmítá zařadit napravo či nalevo, je spíše komunitářský než klasicky liberální a rozhodně spíše levicový než pravicový.
Although Havel refuses to describe himself in terms of left and right, he is more a communitarian than a classical liberal, and certainly more leftist than rightist.

Are you looking for...?