English | German | Russian | Czech

Klasický rock Czech

Translation Klasický rock translation

How do I translate Klasický rock from Czech into English?

Klasický rock Czech » English

Classic Rock

Grammar Klasický rock grammar

What are the grammatical properties of Klasický rock in Czech?

klasický + rock · adjective + noun

++

Examples Klasický rock examples

How do I use Klasický rock in a sentence?

Simple sentences

Tohle je Brian Rock.
This is Brian Rock.
Tomova veverka ráda poslouchá rock.
Tom's squirrel likes to listen to rock music.

Examples Klasický rock in Czech examples

How do I translate Klasický rock into Czech?

Simple sentences

This is Brian Rock.
Tohle je Brian Rock.
Rock, paper, scissors.
Kámen, nůžky, papír.
That rock band gives me a headache.
Z rockové kapely bolí hlava.
Someone threw a rock at Tom.
Někdo hodil po Tomovi kámen.
Tom's squirrel likes to listen to rock music.
Tomova veverka ráda poslouchá rock.

Movie subtitles

Rock head rock head!
Jsem tak hlupá.
Rock head rock head!
Jsem tak hlupá.
A touch more rock 'n' roll.
Trochu víc rock roll.
Something more permanent would be nice, you know, even a rock would be better.
Něco trvalejšího by bylo hezčí, dokonce i kámen je lepší.
A rock!
Tady ne.
You want to rock, paper, scissors?
Chcete kámen, nůžky, papír?
Let me see the rock.
Ukaž mi ten kámen.
They broke into a yard. They threw a rock through a window.
Vloupali se na prostranství a prohodili kámen oknem.
He's the one who threw the rock.
To on hodil ten kámen.
You threw a rock through one of these windows?
Prohodil jsi kámen jedním z těchto oken?
I'm sorry about the whole rock thing. - It's okay.
Omlouvám se za ten incident s tím kamenem.
You threw a rock.
Rozbil jsi to okno.
I'm kind of glad you threw a rock through her window.
Jsem docela ráda, že jsi prohodil kámen oknem.
We're talking about national TV just to see your man shoot the rock.
Tvůj kluk se dostane do národní televize.

News and current affairs

The Jubilee 2000 movement has adherents in all parts of the world, including Pope John Paul II, rock stars such as Bono of the Irish group U2, and non-governmental organizations representing many religions and professions.
Hnutí Jubilee 2000 své stoupence ve všech koutech světa a patří mezi papež Jan Pavel II., i rockové hvězdy, jako je například Bono z irské skupiny U2, anebo nevládní organizace reprezentující různá náboženská společenství a profese.
So Polish influence in Union councils is at rock bottom.
Polský vliv v unijních radách se tudíž ocitl na absolutním minimu.
Even rock and roll played a part.
Dokonce i rock and roll sehrál svou roli.
But the government is caught between a rock and a hard place, hemmed in by a parliament that, strongly backed by a bank-hostile press and public opinion, is eager to enact reforms, and by EU directives to implement a tougher regime.
Vláda je ale mezi dvěma mlýnskými kameny, neboť na ni zároveň naléhá parlament, který, opřen o tisk a veřejné mínění nepřátelské vůči bankám, prahne po uzákonění reforem, a směrnice EU vyžadující zavedení přísnějšího režimu.
The most sobering message from the appointment process is thus that the member states' leaders will not suffer anyone who might rock the boat and push integration forward.
Nejvíce skličujícím poznatkem z jmenovacího procesu je proto skutečnost, že vedoucí představitelé členských států nestrpí nikoho, kdo by mohl rozhoupat loď a posunout integraci dopředu.
The Federal Reserve is of a similar mind, not only maintaining rock-bottom short-term interest rates, but also embarking on an adventurous policy targeting long-term rates.
Smýšlení americké centrální banky je obdobné, a tak nejenže zachovává naprosto minimální krátkodobé úrokové sazby, ale pustila se i do dobrodružné politiky cílování dlouhodobých sazeb.
Recall the beginnings of the crisis: the British bank Northern Rock, for example, is now seen as a notorious example of how poor communication and information sharing among just three national authorities can easily make matters worse.
Vzpomeňme na počátky krize: například britská banka Northern Rock je dnes pokládána za nechvalně proslulý příklad, jak špatná komunikace a sdílení informací mezi pouhými třemi národními institucemi snadno může situaci zhoršit.
But it is not, and the most direct evidence of this is that, despite rock-bottom interest rates, investment is not booming.
Ale tak tomu není a nejjasnějším důkazem pro to je, navzdory nejnižším možným úrokovým sazbám, že investice nerostou.
The main driving force clearly has been monetary divergence, with the Federal Reserve tightening policy and the European Central Bank maintaining rock-bottom interest rates and launching quantitative easing.
Hlavním hnacím motorem je evidentně divergence obou měnových politik: Federální rezervní systém ji zpřísňuje, zatímco Evropská centrální banka udržuje nejnižší možné úrokové sazby a zahajuje kvantitativní uvolňování.
The failures of banks like Northern Rock, Dexia, and Bankia are reminders that small and medium-size banks can endanger the entire financial system.
Krachy bank jako Northern Rock, Dexia a Bankia jsou připomínkou, že malé a střední banky mohou ohrozit celou finanční soustavu.
Last year's Northern Rock debacle in the United Kingdom will long remain an example of how not to manage such risk.
Loňský debakl Northern Rock ve Velké Británii zůstane nadlouho ukázkou toho, jak se taková rizika řešit nemají.
This has exposed the fragility of the banking system, including quasi-banking institutions, as revealed by Bears Sterns, Lehman Brothers, and other US investment banks, and in Europe by Northern Rock, UBS, WestLB, and many more.
To odhalilo křehkost bankovní soustavy, včetně kvazibankovních institucí, jak doložily případy Bears Sterns, Lehman Brothers a dalších amerických investičních bank a v Evropě Northern Rock, UBS, WestLB a mnoho dalších.
With the nationalization of America's two giant mortgage banks, Fannie Mae and Freddie Mac, following the nationalization earlier this year of Britain's Northern Rock, governments have started stepping in again to prevent market meltdowns.
Znárodněním dvou obřích amerických hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac, jemuž počátkem roku předcházelo znárodnění britské banky Northern Rock, začaly vlády znovu vstupovat do dění, a bránit tak zhroucení trhů.
The candidate countries are caught between a rock and a hard place.
Kandidátské země jsou mezi dvěma mlýnskými kameny.

Are you looking for...?