English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE kladný COMPARATIVE kladnější SUPERLATIVE nejkladnější

kladný Czech

Meaning kladný meaning

What does kladný mean in Czech?

kladný

positive (číslo) mající hodnotu větší než nula  Teploty v zimě často nedosahují přes den kladných hodnot. mající žádoucí vliv  Ve filmech ztvárňoval hlavně postavy kladných hrdinů. vyjadřující souhlas  Na jeho otázku jsme nakonec dali kladnou odpověď.

Translation kladný translation

How do I translate kladný from Czech into English?

kladný Czech » English

positive plus affirmative favourable

Synonyms kladný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kladný?

kladný Czech » Czech

pozitivní světlý souhlasný příznivý jang

Inflection kladný inflection

How do you inflect kladný in Czech?

kladný · adjective

+
++

Examples kladný examples

How do I use kladný in a sentence?

Movie subtitles

Kladný záporný - Nikdy nevím který je který.
Positive, negative - I never know which is which.
Kladný nebo záporný?
Over easy or sunny-side up?
Máme k . - Máme k vodě, pane doktore, velmi kladný vztah.
We have a positive relationship to water.
A kladný poměr.
Very positive.
Další kladný bod.
Another positive characteristic.
Očekáváte kladný posudek?
You foresee a favorable probation report?
Dostali jsme kladný posudek.
We got a clean bill of health.
Chci nejdříve vidět záporný výsledek, než vám dám výsledek kladný.
I wanna see a negative before I provide you with a positive.
Kde je ten kladný pól.
Where is this positive?
Třeba kladný vztah k práci.
A positive relationship towards her job, say.
Právě dostali v procesu kladný rozsudek.
They just got a favourable ruling on a lawsuit.
Kladný vztah k životu.
It's life-affirming.
Mám vydat poldům a skončit v náruči kladný hrdinky.
I hand you to the cops and get the goody-goody heroine.
Znáte tu někoho, kdo kladný vztah k Republice?
Is there anyone friendly to the Republic who can help us?

News and current affairs

Situace, kdy se USA prokousávají s růstem, který je sice kladný, ale pomalejší než tempo růstu potenciální produkce - což jsou dnešní podmínky, - zřejmě Fed nepřiměje k radikálnímu jednání.
A situation in which the US muddles through with growth that is positive but slower than the growth rate of potential output--today's conditions--is unlikely to prompt drastic action from the Fed.
Ukážou se jako mylné i nedávné prognózy pokračující svižné konvergence, anebo si většina rozvíjejících se zemí udrží výrazný kladný růstový rozdíl a dospěje mnohem blíž k výším příjmů vyspělých zemí?
Will the recent predictions of rapid ongoing global convergence similarly turn out to be wrong, or will most of the emerging countries sustain a large positive growth differential and get much closer to the advanced economies' income levels?
I když necháme stranou otázku, zda je víc vždy lépe, co může Junckerův plán dělat, aby měl kladný krátkodobý vliv na úhrn investic?
Even setting aside the question of whether more is always better, what can the Juncker plan do to have a positive short-run impact on aggregate investment?
Možná bychom měli očekávat, že budeme centrálním bankám a vládám platit za to, že budou držet naše peníze v bezpečí, přičemž kladný výnos nám nabídnou pouze výměnou za nějaký prvek rizika.
Perhaps we should expect to pay central banks and governments to keep our money safe, with positive returns offered only in return for some element of risk.
Tržní vztahy navíc coby kladný rys posilují poctivost.
Moreover, market relations stimulate honesty as a virtue.
Záviselo by zejména na tom, jak na kladný výsledek referenda zareagují RUK, EU a NATO a jak umírněné by bylo nově nezávislé Skotsko ve svých vyjednávacích postojích.
They would depend mainly on how the RUK, the EU, and NATO decided to respond to a Yes vote, and how moderate a newly independent Scotland would be in its negotiating positions.
Narůstající soubor důkazů ovšem dokládá kladný účinek veřejných investic na produktivitu a hospodářský růst.
However, an increasing body of evidence documents the positive impact of public investment on productivity and economic growth.
pouhá skutečnost, že vysoce postavení Rusové se v Davosu opět objevili, aby se obhajovali, je slabý, ale kladný signál.
The mere fact that high-level Russians reappeared in Davos to defend themselves may be a small but healthy sign.
Analýza chilského poukázkového programu ovšem nezjistila žádný kladný dopad na výsledky studentů v testech ani na délku jejich studia.
Yet an analysis of Chile's voucher program found no positive effect on students' test scores or years in school.
Oseen se stal členem Výboru pro udělování Nobelových cen a o teorii fotoelektrického jevu napsal kladný posudek.
Oseen was made a member of the Nobel Committee and wrote a positive report on the theory of the photoelectric effect.
Všeobecný nárůst globální poptávky se jednoduše přelije do vyšších komoditních cen, což bude mít na spotřebu stěží nějaký kladný účinek.
A general rise in global demand will simply spill over into higher commodity prices, with little helpful effect on consumption.
Pro jakési manévry je nyní v ruském hospodářství málo jen prostoru: kladný dopad devalvace je ten tam, světové ceny ropy opět klesají (a s nimi i nejdůležitější zdroj státních příjmů), dluhová krize přetrvává.
There is by now little room for maneuver in the economy: the positive effect of devaluation has worn off, world oil prices are falling again (and with them the state's prime source of revenue), the debt crisis lingers.
Kladný výsledek hlasování by naopak povzbudil posíleného Chiraka, aby pokračoval v politice nulových reforem a hledání obětního beránka v ECB.
A Yes vote, on the other hand, would encourage a reassured Chirac to continue his policy of no reform and scapegoating the ECB.

Are you looking for...?