English | German | Russian | Czech

kladívko Czech

Meaning kladívko meaning

What does kladívko mean in Czech?

kladívko

zdrob. malé kladivo, kladivo malleus anat. malá kůstka ve tvaru kladiva ve středním uchu, dotýkající se vnitřní strany bubínku a dále kovadlinky

Translation kladívko translation

How do I translate kladívko from Czech into English?

kladívko Czech » English

hammer malleus

Synonyms kladívko synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kladívko?

kladívko Czech » Czech

kladivo

Inflection kladívko inflection

How do you inflect kladívko in Czech?

kladívko · noun

+
++

Examples kladívko examples

How do I use kladívko in a sentence?

Movie subtitles

Hned vám přinesou kladívko a hřebík.
Thank you. - I'll fetch a hammer and a nail.
Kníže, tady máte kladívko, co jste chtěl.
Prince, here's the hammer you've asked for.
Přines mi kladívko.
Bring my gavel.
Z role papíru se na okraji odtrhával proužek papíru, odvíjel se a vnikl mezi zvonek a kladívko, takže se zvonek nemohl rozeznít.
The sliver had peeled from the roll and wedged between the bell and striker, preventing the bell from ringing.
Zajímalo by , jestli mi můžeš sehnat kladívko na kameny.
I wonder if you might get me a rock hammer.
Kladívko na kameny.
A rock hammer.
Kladívko na kameny je asi 15-18 cm dlouhý.
A rock hammer is about six or seven inches long.
Když budu mít potíže, tak na to nebudu používat to kladívko.
If there's trouble, I won't use the rock hammer.
Pochopíš to, to kladívko na kameny uvidíš.
You'll understand when you see the rock hammer.
Všechno, co našli byl zablácený vězeňský oblek, kus mýdla a staré kladívko na kameny téměř úplně opotřebované.
All they found was a muddy set of prison clothes a bar of soap and an old rock hammer damn near worn down to the nub.
Pro případ, že se se mnou něco stane, je zde toto malé kladívko.
In case I break down, there is this tiny hammer.
Tvoje pulzující, vzrušující kladívko.
Your throbbing thrill hammer. Your thing.
Potřebuju geologický kladívko.
I wonder if you might get me a rock hammer.
Geologický kladívko.
A rock hammer.

Are you looking for...?