English | German | Russian | Czech

kladivo Czech

Meaning kladivo meaning

What does kladivo mean in Czech?

kladivo

hammer ruční nástroj k zatloukání  Děda si vzal kladivo a šel přibít plaňky v plotě. hammer sportovní náčiní ve tvaru kovové koule připevněné silným kovovým drátem k držadlu

Translation kladivo translation

How do I translate kladivo from Czech into English?

kladivo Czech » English

hammer malleus

Synonyms kladivo synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kladivo?

kladivo Czech » Czech

perlík mlat kladívko

Inflection kladivo inflection

How do you inflect kladivo in Czech?

kladivo · noun

+
++

Examples kladivo examples

How do I use kladivo in a sentence?

Simple sentences

Kde je kladivo?
Where is the hammer?
Raději bych použil k otevření bedny páčidlo, nežli kladivo.
I'd rather use a crowbar than a hammer to open this crate.
Proč nepoužíváš kladivo?
Why don't you use a hammer?

Movie subtitles

Podejte mi kladivo, zatraceně.
Somebody get a bloody hammer.
A kromě toho, plukovníku, myslíte si, že kdybyste chtěl spáchat sebevraždu, udělal byste všechno to, co je nutné k vyplutí, a pak vzal kladivo a majzlík a udělal díry do dna?
And apart from that, Colonel, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you'd go to all the trouble of putting out to sea in a boat, then take a hammer and chisel and laboriously knock holes through the bottom of it?
Kdyby někdo šel, hoď kladivo. - Dobrá.
If anyone was coming, throw the hammer.
A navíc kladivo a pilu.
And an extra hammer and a saw.
Dám vám kladivo a pilu.
I'll give you a hammer and saw.
Nemám žádnou kovadlinu, kladivo, ohniště, nic!
I ain't got no anvil, hearth, coal, I ain't got nothin'!
Přineste kladivo a nějaké hřebíky.
Bring a hammer and some spikes!
Scotty, dones mi kladivo a hřebíky.
Scotty, get me a hammer and nails.
Kladivo a hřebíky.
Hammer and nails.
Vezmu kladivo a hřebíky a udělám jich moc a hezčích.
I'll make better ones with a hammer. And they'll be all over.
Dones kladivo a zvedák.
Now get me the jack handle and the hammer.
Zapálím šňůru. a šňůra dohoří sem, kladivo spadne a bouchne to.
I light the cord, and when it reaches here, the hammer falls and - bingo!
Klídek. On to kladivo hodil!
He threw that hammer.
Kováři, kladivo!
Carpenter, hand me your top maul.

News and current affairs

Kladivo invaze by snadno mohlo způsobit více škod, než jsou ty, jež chce vymýtit.
The sledgehammer of invasion could easily cause far more harm than the ills it seeks to stamp out.
Pravda, máte-li v ruce kladivo, všechny problémy připomínají hřebík.
True, if one has a hammer, all problems look like nails.
Skutečný problém začíná, když si člověk myslí, že kladivo by mohlo být dobrým řešením i na bolest hlavy.
The real trouble begins when one thinks that the hammer might be the right solution for headaches, too.
Říká se, že když máte po ruce jen kladivo, každá potíž vypadá jako hřebík.
If all you have to work with is a hammer, as the saying goes, every problem looks like a nail.

Are you looking for...?