English | German | Russian | Czech

kladkostroj Czech

Translation kladkostroj translation

How do I translate kladkostroj from Czech into English?

kladkostroj Czech » English

tackling tackle hoist

Examples kladkostroj examples

How do I use kladkostroj in a sentence?

Movie subtitles

Kladkostroj!
Rope! Block and tackle!
Pokud se v kladkostroji uvolní táhlo, jedno z lan by se mohlo utrhnout a kladkostroj by celý povolil.
If the tractor pulls loose from the pulley system. one of the cables could break. and the pulley could wind up here.
Ten storj co používal. ten kladkostroj.
That machine that he uses-- there's a hoist.
Ten kladkostroj prodali nějakýmu Bainbridgeovi. co chtěl u Delana postavit továrnu.
The hoist was sold to a guy named Bainbridge. who tried to build a machine works out near Delano.
Sestrojil si kladkostroj, aby moh jíst klobásy a přitom dělat ty svý malůvky.
He's rigged a pulley system so he can eat sausage and work on his stupid drawings.
Kladkostroj.
A pulley system.
Můj větrem poháněný kladkostroj vhání do domu čerstvý vzduch.
My wind-powered pulley system circulates the house with fresh air.
Kladkostroj, můstky, vlčí kůže.
Wolf pelt. It's expensive.
Asi budu muset použít kondom vzít provaz a kladkostroj, aby se jedna z těch ženských s ním sblížila.
I'm probably gonna have to apply the condom and get a rope and pulley to lower one of those broads onto him.
Musel jsem vymyslet takový kladkostroj abych se dostal k botám a zatímco jsem se tím bavil. Tak to je kdy se to všechno začalo dít.
I had to invent this rudimentary pulley system just to reach my boots and by the time I'd done that. that's when it all started happening.
Potřebujete kladkostroj. Nemáme kladkostroj, Hanku.
Wait,we don'thave a pulley system.
Potřebujete kladkostroj. Nemáme kladkostroj, Hanku.
Wait,we don'thave a pulley system.
Vrah použil kladkostroj na zvěř, aby pohnul obětí. - Přesně tak.
The killer used a deer hoist to move the victim.
Co je to kladkostroj na zvěř?
That's right. What is a deer hoist?

Are you looking for...?