English | German | Russian | Czech

Flock Czech

Translation Flock translation

How do I translate Flock from Czech into English?

Flock Czech » English

Flock

flock English

Translation Flock in Czech

How do you say Flock in Czech?

Flock English » Czech

Flock

Examples Flock in Czech examples

How do I translate Flock into Czech?

Simple sentences

Birds of a feather flock together.
Vrána k vráně sedá.

Movie subtitles

I'm a prodigal son, the black sheep of a white flock.
Jsem ztracený syn. Černá ovce v bílém stádu.
Send me up a whole flock of sandwiches.
Pošlete mi nahoru celé hejno sendvičů.
It's a whole flock of detectives.
Je tu celé stádo detektivů.
The whole flock of them.
Vemte jich celou hromadu.
Am I dreaming, or do I see a flock of birds?
Sním, nebo vidím hejno ptáků?
They had the look of cats that had just swallowed a flock of birds.
Nemají odvahu střílet na vojáky. Tvářili se jak kočky, které právě ulovily hejno ptáků.
She's so attractive, men naturally flock to her.
Mládenci se na ni lepí.
Well, that was a flock of wine we got away with.
Byla to spousta vína, co jsme vypili.
Why, sure I got a match. I got a flock of 'em.
Jasně, spoustu.
McCoy's got a flock of men. watching every road and cow path around there.
McCoyova parta chlapů. sleduje každou cestu a dobytčí stezku v okolí.
Give me a flock of change, Leo.
Dej mi drobný, Leo.
Because you make yourselves out to be shepherds of the flock. and yet you allow your sheep to live in filth and poverty.
Protože ze sebe děláte pastýře stáda a přitom dovolíte, aby vaše ovečky žily ve špíně a chudobě.
Out there's a flock of policemen and assistant DAs running around with their noses to the ground.
Venku je kupa policajtů a asistent návladního. a běhají kolem s čenichem u země.
If you watch the shepherd, you're bound to find the flock.
Pokud sledujete pastýře, jste připraveni najít stádo.

News and current affairs

I can testify from personal experience that investors would flock to Greece once the debt overhang was removed.
Z vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, že investoři by se po odstranění dluhového převisu do Řecka nahrnuli.
Talented individuals flock to the region not only because of generous options and decent pay, but also because they know they can find other good jobs if their employers fail.
Talentovaní odborníci se v regionu koncentrují nejen pro velkorysé příležitosti a skvělé platy, ale rovněž proto, že vědí, že zde snadno mohou nalézt jinou práci, pokud jejich zaměstnavatelé náhodou zkrachují.
Perhaps the most pressing constraint on agricultural production is the impending labor shortage, as rural young people, who traditionally comprise the agricultural labor force, flock to cities.
Možná nejtíživější brzdou zemědělské produkce je hrozící nedostatek pracovních sil, neboť mladí venkované, kteří tradičně tvoří zemědělskou pracovní sílu, houfně prchají do měst.
International commercial fossil collectors flock to the American West to vacuum up duckbills, carnivores, ceratopsians, and everything that will fetch a price.
Komerční sběratelé zkamenělin z celého světa se houfně sjíždějí na americký Západ a hledají tady zkameněliny ptakopysků, různých masožravců, dinosaurů a čehokoli jiného, co lze výhodně zpeněžit.
Unlike the Communist regime, the new Russian state doesn't treat its citizens like a flock of sheep.
Nový ruský stát, na rozdíl od komunistického režimu, se svými občany nezachází jako se stádem ovcí.
They become soccer widows, as their husbands flock to bars.
Stávají se fotbalovými vdovami, neboť jejich manželé se nahrnou do barů.
Businessmen, media moguls, and architects all flock there.
Do země proudí podnikatelé, mediální magnáti i architekti.
Animal-welfare advocates protest that crowding the chickens keeps them from forming a natural flock, causes them stress, and, in the case of laying hens, prevents them from even stretching their wings.
Obhájci slušného zacházení se zvířaty namítají, že stísněnost znemožňuje kuřatům vytvářet přirozená hejna, způsobuje jim stres a v případě nosnic brání ptákům i v natažení křídel.

Are you looking for...?