English | German | Russian | Czech

flip Czech

Meaning flip meaning

What does flip mean in Czech?

flip

sport. (v krasobruslení) druh skoku s několika obraty v letu

Synonyms flip synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flip?

Examples flip examples

How do I use flip in a sentence?

Movie subtitles

Koktail Louisiana flip, pane?
Louisiana Flip, sir?
Louisiana flip?
Louisiana Flip?
Koktail Louisiana flip, prosím.
A Louisiana Flip. Louisiana Flip, please.
Louisiana flip.
A Louisiana Flip.
Louisiana flip.
A Louisiana Flip.
Kde je ten Louisiana flip?
Where's the Louisiana Flip?
A co to je? - Vaječný flip.
Well, what's this?
Fleng, flip, vipa, bum!
Flang-flip-wibba-bum!
Teď když mám nejnovější Flip T-4.
Now, if I had the latest Flip T-4.
Myslím, že si dám sassafrasový flip.
I think I shall have a sassafras flip.
Flip vpravo, dive vlevo, lndiáne.
Flip right, dive left, Indian.
Je to flip-flop.
It's a flip-flop thingy.
Tohle je logické schéma pro flip-flop, že ano?
This is a logic diagram for the flip-flop thingy, right?
Flip, nikdy jsem ti neřekl, že ta celá Vietnamská Válka.
Flip, did I ever tell you that the whole Vietnam War.

flip English

Translation flip in Czech

How do you say flip in Czech?

Examples flip in Czech examples

How do I translate flip into Czech?

Movie subtitles

All he's got is this old flip, and the battery's always dead.
staré véčko a věčně vybitou baterii.
Louisiana Flip, sir?
Koktail Louisiana flip, pane?
Louisiana Flip?
Louisiana flip?
A Louisiana Flip. Louisiana Flip, please.
Koktail Louisiana flip, prosím.
A Louisiana Flip. Louisiana Flip, please.
Koktail Louisiana flip, prosím.
A Louisiana Flip.
Louisiana flip.
A Louisiana Flip.
Louisiana flip.
Where's the Louisiana Flip?
Kde je ten Louisiana flip?
If you flip it over, see there?
Když to obrátíte. Tady.
Uh, bring Flip and Frowsy.
Ach, přiveďte Flipa a Frowsy.
Or at least, you know, try and flip it into a three-way.
Nebo aspoň, však víš, zkuste trojku.
Flip this under your flapper.
Pekne pod jazyk.
I'll flip you to see who pays for it.
Hodíme si, kdo ji zaplatí.
As long as you don't do a back flip-flop.
Dokud zase neuděláš přemet nazpět.

News and current affairs

So why did the IMF flip?
Proč tedy MMF obrátil?
Although Egypt's generals are by no means as threatened as their Algerian counterparts were in December 1991, they do have enough power to flip the tables.
Ačkoliv egyptští generálové v žádném případě nejsou tak ohrožení, jako byly v prosinci 1991 jejich alžírské protějšky, mají dostatek moci k tomu, aby otočili poměr sil.
In a world of fair play, the flip side of rule making is compliance, and compliance may require enforcement, through economic sanctions and other non-military measures.
Ve světě fair play je protějškem tvorby pravidel jejich dodržování a to může být potřeba vymáhat, pomocí hospodářských sankcí a dalších nevojenských opatření.
But the flip side of the cash nexus is the freedom and self-determination that comes from overturning customary social relations such as slavery and serfdom, which totally subordinated the individual to the will of a master.
Kladnou stránkou peněžních vazeb je ovšem svoboda a vlastní rozhodování, které vyplynulo ze svržení tradičních sociálních vztahů, jako bylo nevolnictví a otroctví, jež jedince naprosto podřizovaly vůli jeho pána.
Convincing studies of drugs and surgical procedures usually come only from randomized trials, in which patients receive treatment or don't according to a process analogous to a coin flip.
Přesvědčivé studie léků a chirurgických postupů obvykle vycházejí z randomizovaných experimentů, při nichž pacienti jsou nebo nejsou léčeni podle metody analogické k hodu mincí.
South Korean President Lee Myung-bak, through his flip-flops, and Kim Jong Il, with his renewed nuclear blackmail, both seem determined to see relations deteriorate.
Jihokorejský prezident I Mjong-bak se svými názorovými přemety i Kim Čong-il se svým obnoveným jaderným vydíráním jsou zjevně odhodláni zasadit se o zhoršení vztahů.
This is the flip side of charity.
To je rub dobročinnosti.
The welfare state is the flip side of the open economy.
Sociální stát a otevřená ekonomika jsou dvě strany téže mince.
But the flip side of the trade surplus is the capital outflow.
Rubem obchodního přebytku je ale odliv kapitálu.
But this was just the flip side of what Keynes had worried about - insufficient global aggregate demand.
Šlo ale pouze o druhou stranu toho, čeho se obával Keynes - nedostatečné celosvětové agregátní poptávky.
When scientists figure out how to flip these switches, it might be possible to introduce stem cells into the body and activate them so that they correctly replace damaged tissue, whatever it is.
Jakmile vědci zjistí, jak lze tyto spínače ovládat, bude snad možné zavádět kmenové buňky do těla a aktivovat je tak, aby správně nahrazovaly jakoukoliv poškozenou tkáň.
The Bush administration's flip-flops and missteps are legion.
Prudké změny názorů a chybné kroky Bushovy administrativy jsou nesčetné.

Are you looking for...?