English | German | Russian | Czech

flicker English

Translation flicker in Czech

How do you say flicker in Czech?

Examples flicker in Czech examples

How do I translate flicker into Czech?

Movie subtitles

And this place looking like a flicker's nest.
A tady to vypadá jak v chlívku.
I figured he'd come back in the morning to see if I still had a flicker of life.
Napadlo , že se ráno vrátil, aby se podíval, jestli ještě žiju.
Then the lights began to flicker.
Pak začala blikat světla.
He can make it flicker.
Může i zablikat.
Then, in my dirty soul, there, in the very depth of it there was a tiny flicker of joy.
černá duše zakusila něco...něco jako radost.
The light seems to flicker, but it's barely moving. Look at that.
Světla svítí, ale skoro se nepohybují, podívete se.
How can one live on a flicker of light?
Jak se žít na světélku?
From Earth, Triskelion's three suns are just a flicker of light.
Ze Země se slunce nad Triskelionem jeví jako přesně stejná světélka.
Flicker.
Kmitání.
I thought I seen something flicker.
Jako by se tam něco zablesklo.
It's hardly more than a flicker, and it's several thousand kilometres west of your position.
Je to velmi slabé a je to několik tisíc kilometrů na západ od vaší pozice.
We get a flicker here and a glimmer there.
Máme záblesk tam a jiskru tady.
Tell Dr. Flicker.
Tak to řekni doktoru Flickerovi.
A flicker.
Záchvěv. - Ano, pane.

Are you looking for...?