English | German | Russian | Czech

Flickr Czech

Translation Flickr translation

How do I translate Flickr from Czech into English?

Flickr Czech » English

Flickr

Flickr English

Translation Flickr in Czech

How do you say Flickr in Czech?

Flickr English » Czech

Flickr

Examples Flickr in Czech examples

How do I translate Flickr into Czech?

Movie subtitles

I'll flickr over some photos for you.
Udělám pro tebe nějakou fotku.
Ooh, somebody took pictures and uploaded them to their Flickr account.
Někdo to vyfotil a ty fotky dal na svůj Flickr.
I hacked into his Flickr account, found out he's a frat boy at State.
Naboural jsem se do jeho účtu a zjistil, že je v školním bratrstvu.
Facebook, Tumblr, Twitter, Flickr, and the website of the American Psychological Association.
Facebook, Tumblr, Twitter, Flickr a webovou stránku Asociace Amerických Psychologů.
Taking them to work, taking pictures, making films, posting them on Flickr and YouTube.
Nosí je do práce, fotí je, natáčejí, vkládají je na Flicker a YouTube.
I put a link on Flickr.
Na Flickr jsem dal link.
So, Mr. Karlin, to your knowledge, any questionable Flickr images, tweets, pics, I.M.'s, e-mails, Facebook status updates, Yelp reviews, anything at all associated with Meghan Miles?
Takže, pane Karline, podle vašich znalostí, jakékoliv diskutabilní obrázky na Flickru, tweety, fotky, I.M., e-maily, statusy na Facebooku, recenze na Yelpu, cokoliv spojené s Meghan Miles?
Currently on the website Flickr alone, over 200 million people use some form of Creative Commons license.
Momentálně jen na síti Flickr používá prvky Creative Commons přes 200 mil. lidí.
I will treasure our Flickr albums forever.
Uchovám naše Flickr alba navěky.
There will be no Vine, no Flickr, no Tumblr, no Tinder, no Facebook, no Hulu, - Just say no Internet, we get it.
žádný Vine, žádný Flickr, žádný Tumblr, žádný Tinder, žádný Facebook, žádný Hulu, žádný Glide.
Ah, shit. They're saying cap issues, but I have a feeling they got team security looking into our new friend's Flickr account.
Prej problémy s kolenem, ale mám pocit, že si někdo z týmu prohlídl Flickr naší nový přítelkyně.

News and current affairs

Her Flickr feed is her art, a sort of memorial, but her Facebook page is her life.
Její účet na Flickru obsahuje její umění, je to svého druhu pomník, ale její stránka na Facebooku představuje její život.
Their creations - whether diaries or Flickr photos, a hand-crafted cabinet or cheesecake recipes - are another way.
Druhou možností je zaměřit se na jeho tvorbu - jsou to deníky, fotografie na Flickru, ručně vyrobená skříň nebo recepty na tvarohový koláč.

Are you looking for...?