English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chlapecký COMPARATIVE chlapečtější SUPERLATIVE nejchlapečtější

chlapecký Czech

Translation chlapecký translation

How do I translate chlapecký from Czech into English?

chlapecký Czech » English

boyish boy schoolboyish boylike

Synonyms chlapecký synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlapecký?

chlapecký Czech » Czech

školácký puerilní pro chlapce dětinský

Inflection chlapecký inflection

How do you inflect chlapecký in Czech?

chlapecký · adjective

+
++

Examples chlapecký examples

How do I use chlapecký in a sentence?

Movie subtitles

Prý vedete chlapecký oddíl.
I hear you've got a boys club.
Nejdřív Taggertův chlapecký šarm, a teď kdovíco tvoje.
First it's Taggert's boyish charm, and now it's your indefinable something.
A Vídeňský chlapecký sbor. - A .
And me.
Podívejte se na ten chlapecký obličej.
Look at that boyish face.
Vybuduji organizaci tak temnou, tak mocnou. že vedle nich bude Cosa Nostra vypadat jako vídeňský chlapecký sbor.
I will build an organization so sinister, so powerful. by comparison, the Cosa Nostra will seem like the Vienna Boys Choir.
Ale pořád máš ten chlapecký kukuč.
But you still have that little boy's look.
O hodně víc, než bysme našli v chlapecký peněžence Ralfíka.
A lot more than we could nick in old Ralphie boy's wallet.
Jsi neodolatelný, když nasadíš ten svůj chlapecký výraz.
You're irresistible when you turn on that boyish charm.
Ne, mám s sebou Vídeňský chlapecký sbor.
No, I got the Vienna Boys Choir with me.
A všechny ty květiny a chlapecký pěvecký sbor.
And all of the flowers, and the choir boys.
Máte za hloupou školačku, co omylem vběhla do chlapecký šatny?
You think I'm some dumb schoolgirl.. who'swandered into the boys' locker room?
chlapecký šarm.
It's got a boyish charm.
Protože si myslím, že jste sexistický a misogynní dinosaurus, přežitek studené války, jehož chlapecký šarm, který se u míjí účinkem, zřejmě zapůsobil na onu dívku, kterou jsem poslala, aby vás vyhodnotila.
A relic of the Cold War. whose boyish charms, though wasted on me, obviously appeal. to that young woman I sent out to evaluate you.
Můžu konečně přiznat, že tvůj příjemný chlapecký vzhled předčí jen tvá duševní velikost?
Or shall I confess that your boyish good looks are stunted only by your personal bigness?

Are you looking for...?