English | German | Russian | Czech

chlapcův Czech

Inflection chlapcův inflection

How do you inflect chlapcův in Czech?

chlapcův · adjective

+
++

Examples chlapcův examples

How do I use chlapcův in a sentence?

Movie subtitles

Chlapcův příjezd je dnes, že ano?
Look, the boy's coming home today, isn't he?
Přemýšlím, jak jasně slyšel chlapcův hlas skrz strop.
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.
Vy jste chlapcův otec?
You're the boy's father?
Same, je to chlapcův život.
Sam, it's the boy's life.
Matka tehdy nežila a tak nikdo chlapcův odjezd neoplakával.
Andrei's mother was dead then and there was no one to cry over it.
Vy jste teď chlapcův anděl strážný.
You are now the boy's guardian angel.
Dělá si ale starosti, protože věří. že chlapcův talent bude promarněn.
It bothers him because he believes that the boy's genius will be wasted.
Ste ochoten riskovat chlapcův život kvůli prodeji pár výtisků novin?
You're prepared to risk this young man's life to sell some newspapers?
Tady je chlapcův chorobopis.
Here's the boy's chart, Doctor.
Když se začal chlapcův prospěch zhoršovat. - - Obvinil starce a nařídil mu, aby se vydával za jeho dědečka.
When the boy's grades began to fall, he blamed the old man and ordered him to impersonate his grandfather.
Jako chlapcův otec beru zpět veškerá obvinění.
As that boy's father, I refuse to press charges.
Kde je chlapcův otec?
Where is the boy's father?
Během vyšetřování agent Mulder nabyl dojmu, že chlapcův mozek. vyvíjí abnormální aktivitu.
In his investigation Agent Mulder came to believe the boy was experiencing abnormal brain activity.
Myslíte, že by ten chlapcův otec mohl být siddhský mystik, jak jste je popisoval?
Do you think that this boy's father could be a siddhi mystic like you described? He could be.

Are you looking for...?