English | German | Russian | Czech

chlapecká škola Czech

Translation chlapecká škola translation

How do I translate chlapecká škola from Czech into English?

chlapecká škola Czech » English

boys’ school

Grammar chlapecká škola grammar

What are the grammatical properties of chlapecká škola in Czech?

chlapecký + škola · adjective + noun

++

Examples chlapecká škola examples

How do I use chlapecká škola in a sentence?

Simple sentences

Je škola na této straně řeky?
Is the school on this side of the river?
Škola udělila Mary cenu.
The school awarded Mary a prize.
Škola je nuda.
School is boring.
Rád bych věděl, proč se Tomovi tak líbí tahle škola.
I wonder why Tom likes this school so much.
To je naše škola.
This is our school.

News and current affairs

Chicagská škola ani škola MIT netvrdí, že tržní výsledky jsou spravedlivé, protože skutečné tržní výsledky závisejí na počáteční distribuci zdrojů.
Indeed, neither the Chicago School nor the MIT School say that market outcomes are fair, because actual market outcomes depend on the initial distribution of resources.
Chicagská škola ani škola MIT netvrdí, že tržní výsledky jsou spravedlivé, protože skutečné tržní výsledky závisejí na počáteční distribuci zdrojů.
Indeed, neither the Chicago School nor the MIT School say that market outcomes are fair, because actual market outcomes depend on the initial distribution of resources.
Významná je ovšem skutečnost, že ji převzala světově nejproslulejší obchodní škola.
Nevertheless, the fact that it has been taken up by the world's most famous business school is significant.
Národní školská komise v principu nařízeno, aby příslušnou žádost schválila, bude-li navrhovaná škola pravděpodobně plnit celostátní cíle a solidní finanční krytí.
The National School Board is, in principle, instructed to approve an application if the proposed school is likely to fulfill the national goals and has a solid financial base.
Obec, kde své služby nabízí soukromá škola, musí tuto školu podporovat stejnou finanční částkou v podobě kuponů na studenta, jakou poskytuje školám veřejným.
A community where a private school offers its services must support it with the same amount of money, or vouchers, per student that it provides to public schools.
Škola pouštění žilou přitom předložila pár splácaných důkazů, že k tomu v některých případech skutečně došlo.
The bleeding school produced some flaky evidence to show that this had happened in a few instances.
Dnes existuje respektovaná názorová škola, která zpochybňuje, že růst produktivity nad rámec nesmírně vysokých úrovní, jež dnes zažíváme, významnou hodnotu ve srovnání se strašlivými náklady, které jsou ve většině diskusí pokládány za danou věc.
Nowadays, there is a respectable body of opinion that questions whether growth in productivity beyond the towering levels seen today is of any great value compared to the fearsome costs that are taken as given in most discussion.
Také druhá myšlenková škola vykresluje krizi jako ryzí problém likvidity, avšak dlouhodobou nesolventnost pokládá přinejhorším za vnější riziko.
A second school of thought also portrays the crisis as a pure liquidity problem, but views long-term insolvency as an outside risk at worst.
Naprosto nejúchvatnější by bylo, kdyby si uvědomoval, že tato škola byla přinejmenším stejně důležitá jako to, co se - společně s chlapci - naučila na Yaleově univerzitě.
It would be most impressive of all if he understood that that education was at least as important as what she - along with the boys - learned at Yale.
Před 40 lety na úřednických místech dostačovala dokončená střední škola, kdežto dnes sotva stačí nižší vysokoškolský titul.
A high school diploma was sufficient for office workers 40 years ago, whereas an undergraduate degree is barely sufficient today.
Ostatně chicagská škola mlčky předpokládá, že ekonomiky mají vždy plnou zaměstnanost.
Indeed, the Chicago School tacitly assumes that economies are always at full employment.
Chicagská ekonomická škola nebyla nikdy zranitelnější než dnes - a zaslouženě.
Chicago School economics has never been more vulnerable than it is today - and deservedly so.
Za cenu dvou řízených střel by se dala postavit škola, za cenu stíhačky Eurofighter malá univerzita.
The cost of two cruise missiles would build a school, the cost of a Eurofighter a small university.
Existuje myšlenková škola, která tvrdí, že zdrojem politické důvěryhodnosti není výsledek, nýbrž odhodlání.
There is a school of thought that holds that commitment, not achievement, gives a policy credibility.

Are you looking for...?