English | German | Russian | Czech

chlapec skaut Czech

Translation chlapec skaut translation

How do I translate chlapec skaut from Czech into English?

chlapec skaut Czech » English

boyscout

Examples chlapec skaut examples

How do I use chlapec skaut in a sentence?

Simple sentences

On byl jediný chlapec, který vyřešil ten problém.
He was the only boy who solved the problem.
Chlapec si upravil čepici.
The boy adjusted his cap.
Ten malý chlapec se bojí tmy.
The little boy is afraid of the dark.
Okno určitě rozbil ten chlapec.
The boy must have broken the window.
To je ten chlapec.
This is the boy.
Ten chlapec běží.
That boy is running.
Dovnitř vešli chlapec a dívka. Mluvil jsem s chlapcem, který se mi zdál starší než dívka.
A boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
Chlapec přitlačil svůj obličej na výlohu.
The boy pressed his face against the shop window.
Chlapec žízeň.
The boy is thirsty.
Chlapec skáče.
The boy is jumping.
Chlapec přišel domů.
The boy has come home.
Ten chlapec je velmi chytrý.
That boy is very smart.
Ten chlapec je skutečně stydlivý.
That boy is really shy.
Chlapec hraje na klavír.
The boy plays the piano.

News and current affairs

Byli jako malý chlapec s kladivem v ruce, který se domnívá, že každý problém připomíná hřebík.
They were like a young boy with a hammer who thinks that every problem resembles a nail.
Díky své jedinečné osobní minulosti může přemostit Afriku, Ameriku, a dokonce i Asii - kde jako malý chlapec navštěvoval muslimskou školu -, čímž oživí univerzální obraz a poslání Spojených států.
By virtue of his unique personal history, he can bridge Africa, America, and even Asia - where he studied as a young boy in a Muslim school - thereby reviving the universal image and message of America.
JAKARTA - Jako chlapec jsem snil o tom, že se stanu lékařem.
JAKARTA - When I was boy, I dreamed of becoming a doctor.
do setkání s Madonnou tam chlapec bydlel asi s pěti sty dalšími dětmi.
There, until Madonna came into contact with him, he was living with about 500 other children.
Narodil se bělošské matce a keňskému otci, který v jeho životě nebyl přítomen, jako chlapec bydlel v Indonésii, během dospívání ho vychovávala bělošská matka-samoživitelka na Havaji a byl nucen najít si své místo v životě sám.
Born of a white mother and an absentee Kenyan father, residing in Indonesia as a boy, raised in adolescence by a white single mother in Hawaii, he was forced to figure out his place in life on his own.
Jako malý chlapec v Jihoafrické republice jsem téměř zemřel na obrnu.
As a young child in South Africa, I nearly died from polio.

Are you looking for...?