English | German | Russian | Czech

chladnomilná rostlina Czech

Synonyms chladnomilná rostlina synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladnomilná rostlina?

chladnomilná rostlina Czech » Czech

kryofyt

Examples chladnomilná rostlina examples

How do I use chladnomilná rostlina in a sentence?

Simple sentences

Tato rostlina hyne z nedostatku vody.
This plant is dying for want of water.

Movie subtitles

Žádná rostlina není pro tajemstvím.
Plants have no secrets with me.
Je to rostlina, která roste ve střední Evropě.
It is a plant that grows in central Europe.
Zvíře nebo rostlina, pane?
Was it animal or vegetable, sir?
Zajímalo by , kde je ta rostlina z Madagaskaru.
I wonder where is that horrible Madagascar plant?
Nějaká rostlina sežrala žábu.
A plant just ate a frog.
Mám pocit, že to není obyčejná rostlina, pane. Ne jako ta povíjnice.
I got a feeling that Mariphasa ain't a human plant, sir. not like this vine.
Zvíre, rostlina nebo kámen?
Animal, vegetable or mineral?
Ta rostlina?
It is a good topic.
Ta rostlina.
Okay.
Ta rostlina nemá kořeny.
This plant has no roots.
Další rostlina nesmí uhynout.
We'll not have another dead plant.
Šíří se zvěsti, že rostlina je schopna se vykořenit a pohybovat se.
It is rumoured this plant can uproot itself and move about.
Je to rostlina nebo živočich?
Is it a plant or an animal?
Obě jsme jeho výtvory, rostlina i .
He has both created, this plant and me.

News and current affairs

Živočich poskytuje rostlině úkryt a živiny. Rostlina přeměňuje sluneční záření na energii, o niž se s živočichem dělí.
The animal provides shelter and nutrients for the plant; the plant converts sunlight into energy, which it shares with the animal.

Are you looking for...?