English | German | Russian | Czech

chlór Czech

Meaning chlór meaning

What does chlór mean in Czech?

chlór

chlorine chemický prvek s atomovým číslem 17 přen. atom nebo molekula chlóru

Translation chlór translation

How do I translate chlór from Czech into English?

chlór Czech » English

chlorine cl centilitre centiliter

Synonyms chlór synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlór?

chlór Czech » Czech

chlor centilitr

Inflection chlór inflection

How do you inflect chlór in Czech?

chlór · noun

+
++

Examples chlór examples

How do I use chlór in a sentence?

Movie subtitles

Dal jsi do bazénu chlór?
Did you put the chlorine in the pool?
A to bylo proto, že jsem vypil chlór.
That was for eating bleach under the sink.
Jenže tahle holčička mu poradila, aby použil chlór na vyhubení bičíkovců v bazénu.
No, he remembers this kid. She told him he should use chlorine to eradicate the dinoflagellates in the swimming pool.
Jenže tahle holčička mu poradila, aby použil chlór na vyhubení bičíkovců v bazénu.
This kid said to use chlorine to eradicate the dinoflagellates in the swimming pool.
Tati, do vody se musí denně lít chlór, aby byla čistá.
Dad, you have to put chlorine in the water every day to keep it clean.
Chlór, říkáš?
Chlorine, eh?
Dávala do sklenic plátky citrónu, ale stejně byl ten chlór cítit.
She put a lemon wedge in it, but I could still smell the chlorine.
Kyslík je korozívní plyn, jako fluor a chlór kyselina chlorovodíková.
Oxygen is a corrosive gas, in the same family as fluorine and chlorine.. hydrochloricacid, hydrofluoric acid.
Nemůžete dávat chlór do tašky s jídlem.
You can't put bleach in the same bag as food.
Ja piju vodu z vodovodu. Chlór zabraňuje kazení zubů.
I usually take tap water 'cause the fluoride keeps your teeth from rotting.
Je alergický na chlór a jahody.
Nothing. He's allergic to chlorine and strawberries.
to mám: chlór.
I know: clorox.
Složení - 20 : 1 - chlór a krevní složky.
Ingredients: Twenty parts of chlorine, some blood components.
Chtěl bych, aby byl nezničitelný. On na tabuli nakreslí dvě molekuly benzenu a přidá chlór sem a přidá chlór tam a je z toho DDT!
I'd like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there, that was DDT!

News and current affairs

Kdyby se ukázalo, že se chlór chemicky chová tak jako brom, ozonová díra by tou dobou byla celosvětovým a celoročním jevem, nikoli jen rysem antarktického jara.
If it had turned out that chlorine behaved chemically like bromine, the ozone hole would by then have been a global, year-round phenomenon, not just an event of the Antarctic spring.

Are you looking for...?