English | German | Russian | Czech

chlorine English

Translation chlorine in Czech

How do you say chlorine in Czech?

chlorine English » Czech

chlor chlór Cl

Examples chlorine in Czech examples

How do I translate chlorine into Czech?

Movie subtitles

There is no smell, except perhaps for a faint touch of chlorine the city puts in its drinking water.
Je bez zápachu, kromě lehkého doteku chlóru který se do dává.
You even went so far as to assume a hint of chlorine.
Dokonce jste usoudil, že s trochou chlóru.
You sure got a lot of chlorine in it.
Je tam dost chlóru.
Did you put the chlorine in the pool?
Dal jsi do bazénu chlór?
Only I. survived, spraying the dead with bleach, chlorine, Lysol.
Pouze jsem přežil protože jsem stříkal mrtvoly bělidlem, chlórem a Lysolem.
A grain of table salt is composed of sodium and chlorine atoms.
Zrnko soli je složeno z atomů sodíku a chlóru.
Once the fire hits the polyvinyl you'll have dense smoke and lethal chlorine gas.
začne hořet polyvinyl, uvolní se velké množství jedovatého chlóru.
They use so much chlorine.
Používají moc chloru.
The grains are commercial granulated cleanser with chlorine, from the cleaning man.
Jsou tu stopy komerčního čistidla, asi od uklízeče.
Maybe with a bit of chlorine in it?
S trochou chlóru?
Chlorine bleach.
Bělicí prášek.
Yeah, and I'm fresh out of chlorine.
Jo, a právě jsem taky dostal přes prsty.
I hope you don't have to put too much chlorine in.
Doufám že tam nebudete dávat moc chloru.
Ammonia. Chlorine. Potassium chloride.
Amoniak, chlor, chlorid draselný.

News and current affairs

If it had turned out that chlorine behaved chemically like bromine, the ozone hole would by then have been a global, year-round phenomenon, not just an event of the Antarctic spring.
Kdyby se ukázalo, že se chlór chemicky chová tak jako brom, ozonová díra by tou dobou byla celosvětovým a celoročním jevem, nikoli jen rysem antarktického jara.
Essential medicines and materials are in short supply: water purification tablets, chlorine disinfectant, antibiotics, jerry cans, soap, water cisterns, and construction material for latrines.
Nezbytných léků a materiálů je nedostatek: tablet na čištění vody, dezinfekčních prostředků na bázi chloru, antibiotik, kanystrů, mýdla, cisteren na vodu a materiálů na stavbu latrín.
The content of chlorine (from decay of CFC's) in the stratosphere has leveled off, and two years ago the ozone hole over the Antarctic was the smallest in decades (and broken up into two).
Obsah chloru (vznikajícího při rozpadu freonů) ve stratosféře se snížil a ozonová díra nad Antarktidou byla předloni nejmenší za posledních několik desítek let (a navíc se rozdělila na dvě).

Are you looking for...?