English | German | Russian | Czech

atentát Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does atentát mean in Czech?

atentát

assassination, attack, assault pokus o usmrcení, vraždu s politickým pozadím

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate atentát from Czech?

Atentát Czech » English

Atentát

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as atentát?

atentát Czech » Czech

úkladná vražda zavraždění vražda

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate atentát in Czech?

atentát · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use atentát in a sentence?

Simple sentences

Tom popírá účast na bombovém atentátu.
Tom denies involvement in the bombing.

Movie subtitles

Král: Ujedu, poněvadž tuším atentát.
I'll leave, because I foresee an assassination.
Kohoutník: Všecko klape, atentát je skvěle promyšlen.
Everything is going just fine, assassination is well premeditated.
To je atentát na Císaře!
This is an attack against the Emperor!
Atentát na Císaře!
An attack against the Emperor!
To je jasný atentát!
I know. It can be only this!
Ona se objeví při dalším pokusu o atentát a to bude stát krk!
She'll appear for the next attack, and that will break my neck!
Slyšela jsem že to byl precizně zorganizovaný atentát.
They organized the attempt very well.
Nikdo nevyhlásil válku nebo neprovedl atentát.
Nobody started a war or assassinated anybody.
Můj vlastní syn mi vrazil dýku do zad. Zbabělec. To je atentát.
Stabbed in the back by my own son.
Jednoho dne, několik generálů rozhodlo, že na něj podniknou atentát.
One day, several generals decided to make an attempt on his life.
sám jsem obětí odporného pokusu o atentát.
I was myself the victim of a loathsome assassination attempt.
Podle zdrojů se na ni chystá atentát.
According to our sources, there is a plot to assassinate her.
Řekněte veliteli Rjukanu, že byl spáchán atentát na Říšského komisaře!
Tell the commandant of Rjukan that an attempt has been made on the Reich-Comissar's life!
Atentát na Perringeho, specialistu na antihmotu, který přeběhl k Rusům. Tři miliony od francouzského Ministerstva zahraničí.
Assassination of Perringe, the French antimatter specialist who went over to the Russians, 3 million francs from the special department of the Quai d'Orsay.

News and current affairs

Americká kultura zbraní je ve skutečnosti ohrožením svobody, tím spíše po zavraždění jednoho prezidenta, jednoho senátora, několika dalších politických špiček a bezpočtu pokusů o atentát na různé veřejné činitele v uplynulých desetiletích.
Indeed, America's gun culture is a threat to freedom, after the murder of a president, senator, and other public leaders, and countless assassination attempts against public officials over recent decades.
Taková vyjádření jsou stejně vyhrocená jako jazyk dneška - a pronesl je muž, který se krátce nato stal viceprezidentem (a později prezidentem, když by spáchán atentát na Williama McKinleyho).
Such language is as extreme as any we hear today - and from a man who was shortly to become Vice President (and later President, following the assassination of William McKinley).
A 14. září byl spáchán atentát na Andreje Kozlova, viceguvernéra ruské centrální banky, který bojoval proti finančním podvodům.
Andrei Kozlov, the deputy governor of Russia's central bank who was leading a campaign against financial fraud, was assassinated on September 14.
Skutečnost, že vyšetřování vraždy Politkovské se stejně jako v případě atentátu na Kozlova ujal ruský generální prokurátor Jurij Čajka, nevzbuzuje naději, jakou by zapojení tak vysoce postavených míst ve skutečné demokracii vzbuzovalo.
The fact that Russia's Prosecutor General Yuri Chaika, took over the investigation into Politkovskaya's killing, as he did with the murder of Kozlov, doesn't inspire hope, as such senior level involvement would in any real democracy.
Od atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda neotřásla žádná násilná smrt Bělehradem tolik jako vražda srbského premiéra Zorana Djindjiče.
Not since Archduke Franz Ferdinand's assassination has a murder shaken Belgrade as much as the killing of Serbian Premier Zoran Djindjic.
Se vzpomínkou na krvavé války o jugoslávské následnictví stále hluboce vrytou do paměti se ptáme, zda atentát nad Djindjiče předznamenává konec éry politického násilí, nebo začátek nějaké éry nové.
With the bloody wars of the Yugoslav succession still etched deeply in everyone's minds, does Djindjic's assassination herald the end of an era of political violence or the dawn of a new one?
Před měsícem byl - neúspěšně - spáchán atentát i proti samotnému Djindjičovi.
Djindjic himself narrowly escaped a highway assassination attempt only last month.
Ovšem mnohem zákeřnějším důsledkem se může stát to, že středeční atentát posílí pocit, že v Srbsku je možná jen autoritářská vláda.
The more dangerous outcome is that the assassination may reinforce the belief in Serbia that only authoritarian rule is possible.
Rozhovory nejsou ani syrskou kličkou, jejímž cílem by bylo vyhnout se mezinárodnímu tribunálu ve věci atentátu na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího.
Nor are the talks a Syrian ploy to avoid facing an international tribunal on the assassination of Lebanon's former prime minister, Rafik Hariri.
Izraelští extremisté spáchali atentát na premiéra Jicchaka Rabina ze strachu, že by dokázal získat širokou veřejnou podporu pro uzavření míru.
Israeli extremists assassinated Prime Minister Yitzhak Rabin, lest he mobilize broad public support to make peace.
Tymošenková, která přežila tři pokusy o atentát, není typem ženy, jež by vzdávala kampaň kvůli formálnímu nedostatku.
Tymoshenko, who has survived three assassination attempts, is not the type of woman to surrender her campaign on a technicality.
K tomu bylo zapotřebí využít mučení s cílem zjistit, kdo jsou vůdci a kde se ukrývají, a následně je lapit nebo na spáchat atentát.
This required the use of torture to identify and locate the leaders, followed by their capture or assassination.
Bezprecedentní demonstrace proti syrské okupaci Libanonu po atentátu na bývalého premiéra Rafíka al-Harírího podle všeho nikterak neopadají.
The unprecedented demonstrations against Syria's occupation of Lebanon following the assassination of its former prime minister, Rafiq al-Hariri, show no signs of abating.
Před více než sto lety spáchal korejský aktivista An Čung-gun atentát na prvního japonského premiéra Hirobumiho Ita. Atentátem provedeným na železničním nádraží v čínském městě Charbin si An získal v Koreji postavení hrdiny a v Japonsku status teroristy.
More than a century ago, the Korean activist Ahn Jung-geun assassinated Japan's first prime minister, Hirobumi Ito, at the railway station in the Chinese city of Harbin, cementing Ahn's status as a hero in Korea and a terrorist in Japan.

Are you looking for...?