English | German | Russian | Czech

narrow English

Translation narrow in Czech

How do you say narrow in Czech?

Examples narrow in Czech examples

How do I translate narrow into Czech?

Simple sentences

The road is too narrow for cars.
Ulice je pro auta příliš úzká.
This road is very narrow.
Tato cesta je velmi úzká.
The road is getting narrow.
Silnice se zužuje.
The valley is getting narrow.
Údolí se zužuje.

Movie subtitles

Amazingly, this life thrived in an extremely hostile environment, which meant we needed to expand our narrow view of where life might be found.
Překvapivě, tento život prospíval v extrémně nepřátelském prostředí, což znamená, že potřebujeme rozšířit náš úzký pohled na to, kde lze život nalézt.
I recognise the font as Lucida Italic, which should narrow it down.
Jo. Poznávám ten font. Je to Lucida Italic, čímž by se to mělo zúžit.
They're all long, narrow and tapered.
Jsou dlouhé, úzké a kónické.
You go down there, down that narrow path there. until you come to that little jungle there.
Půjdete tamhletou úzkou cestičkou. k tomu houští. Vidíte?
My wife's father died and left her a narrow gauge railway. and a lumber mill and. several other things.
Vážně? Otec mojí ženy zemřel a zanechal ji úzkorozchodnou železnici. a pilu a. ještě několik dalších věcí. Starám se o .
Some are narrow, others vaulted.
Některé uličky jsou úzké, jiné zaklenuté.
You don't mean that narrow, pinched-up state on the wrong side of Boston?
Myslíte ten protáhlý státeček špatným směrem od Bostonu?
The bed. is kinda narrow.
A ta postel! - Je moc úzká.
Lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counselor in moments of temptation and guide along the straight and narrow path.
Na Lorda Hlavního strážce Dobra a Zla, Poradce ve chvílích pokušení, Průvodce po rovné, leč úzké cestě.
Oh, you've been listening to some narrow-minded people.
Poslouchal jsi nějaký moc mravný lidi.
Why, that implies that I'm puritanical and narrow-minded.
Proč,. tím naznačujete, že jsem puritánský a úzkoprsý.
They're apt to be slightly narrow-minded, these righteous people.
Tihle slušňáci nebývají zrovna chápající.
That would be a pity for you, but that's a narrow viewpoint.
To je mi vás líto, ale vaše hledisko je příliš úzké.
The borderline between delusion and reality is very narrow.
Hranice mezi iluzí a realitou je velmi tenká.

News and current affairs

Donors should structure aid to ensure that it supports sound national development policies and programs, rather than their own narrow interests.
Dárci by měli pomoc strukturovat tak, aby zajistili, že podpoří zdravé strategie a programy národního rozvoje, nejen své vlastní úzké zájmy.
The nature of suffering around the world hardly justifies this narrow strategy.
Povaha bolestí světa tuto zúženou strategii stěží ospravedlňuje.
For them, given Israel's narrow and vulnerable geographic shape and continuing Arab enmity, controlling the West Bank and Gaza is not an ideological imperative, but is driven by security considerations.
Podle nich je vzhledem k úzké a zranitelné geografické podobě Izraele a přetrvávajícímu arabskému nepřátelství kontrola nad Západním břehem a Gazou nejen ideologickým imperativem, ale také bezpečnostní nutností.
When violence erupts in water-starved regions such as Darfur, Sudan, political leaders tend to view the problems in narrow political terms.
Kdykoliv propukne násilí v regionu trpícím nedostatkem vody, jako je súdánský Dárfúr, političtí předáci mají sklon pohlížet na problémy čistě politicky.
The narrow view of the catastrophe's economic impact is that Japan doesn't really matter anymore.
Úzký pohled na ekonomické dopady katastrofy říká, že na Japonsku významněji nezáleží.
This aristocratic tradition of standing above the narrow strains of ethnic nationalism may be the best argument to hang on to royalty a little longer.
Šlechtická tradice stát nad úzkými liniemi etnického nacionalismu je možná nejlepším argumentem pro to, aby si člověk ještě nějakou dobu zachoval náklonnost ke královské rodině.
Will it turn from promoting democracy to a narrow realist view of its interests?
Obrátí se od prosazování demokracie k úzce realistickému pohledu na své zájmy?
It also is unlikely that American foreign policy will return to a narrow realism and drop all emphasis on democracy and human rights.
Je také nepravděpodobné, že by se americká zahraniční politika navrátila k úzkému realismu a upustila od veškerého důrazu na demokracii a lidská práva.
Almost everybody complains, almost everybody aggressively defends their own narrow and short-term interests, and almost everybody abandons any pretense of looking ahead or addressing the needs of others.
Téměř všichni si stěžují, téměř všichni agresivně brání své vlastní úzké a krátkodobé zájmy a téměř všichni upouštějí od přetvářky, že hledí do budoucnosti nebo že věnují pozornost potřebám ostatních.
But such a narrow, economics-based view fails to account for the larger questions of value that societies worldwide are facing.
Takto úzký a na ekonomice založený pohled však nebere v úvahu obecnější otázky, jimž společnosti po celém světě čelí.
Let me stake out more precisely the narrow path that would allow Europe to pass through this minefield.
Dovolte mi přesněji vymezit úzkou cestičku, která by Evropě umožnila projít tímto minovým polem.
With their very specific forms, the most effective anti-viral vaccines must be designed for a narrow range of factors.
Vzhledem k jejich velice specifickým formám musí být většina protivirových vakcín uzpůsobena na úzkou škálu faktorů.
Without a significant increase in opportunities for political participation, including genuinely competitive elections, the chasm between a predominantly young population and a ruling elite with a narrow generational base will widen.
Bez značného rozšíření příležitostí k politické účasti včetně skutečně konkurenčních voleb se bude propast mezi převážně mladým obyvatelstvem a vládnoucí elitou s úzkou generační základnou rozšiřovat.
My portal to the world of artificial intelligence is a narrow one: the more than 500-year-old game of chess.
Moje brána do světa umělé inteligence je úzká: je to více než 500 let stará hra v šachy.

Are you looking for...?