English | German | Russian | Czech

narrowly English

Translation narrowly in Czech

How do you say narrowly in Czech?

narrowly English » Czech

těsně úzce úzko

Examples narrowly in Czech examples

How do I translate narrowly into Czech?

Movie subtitles

A moment ago, we narrowly averted an explosion which would have destroyed several decks of this ship.
Před chvílí, jsme jen tak tak zabránili explozi, která by zničila několik palub této lodi.
You should not see everything so narrowly.
Nesmíš to brát tak vážně.
Our photographer, Ricky Williams, was there, and narrowly escaped serious injury.
Náš fotograf, Ricky Williams, tam byl a jen těsně unikl vážnému zranění.
Roylott promptly seized the man, and in a fit of anger beat the poor fellow to death, narrowly escaped a capital sentence, but suffered a long term of imprisonment, and returned to this country a morose and disappointed man.
Roylott toho chudáka chytil a ubil ho k smrti. Trestu smrti unikl jen o vlásek. Strávil dlouhá léta ve vězení.
For years I've tried to capture him. and I've come close, so very close. but each time he's narrowly evaded my grasp.
Již léta se ho pokouším dopadnout. a vždy, když jsem blízko, tak blízko. pokaždé se těsně vysmíkne z mého sevření.
She, herself, narrowly escaped. the blood-stained hands of General Galliffet.
Sama o vlásek unikla. krvavým rukám generála Galliffeta.
I have just narrowly avoided having a buggering.
Právě sem o vlásek unikl análnímu sexu.
UCLA narrowly defeated Washington 19-17.
UCLA těsně zvítězila nad Washingtonem 19:17.
Contestant Dosukoi narrowly turns the tables and wins!
Účastník Dosukoi otočil zápas a těsně vyhrál!
Three days later he narrowly escaped a fire in his garage. Burned to the ground.
A Sir 3 dny nato tak tak unikl požáru ve své garáži, která shořela.
I narrowly escaped with my life, sir.
Sotva jsem unikla smrti, sire.
So very narrowly did he have it investigated there was no single hide nor - shame to relate it, but it seemed no shame to him - was there one ox or one cow left out and not put down in record.
Nechal to vyšetřit tak přesně, že zde nebylo jediného lánu ani ani jediného vola či krávy, které by nebyly zahrnuty do záznamů.
It's also very difficult to talk to Nachtwey about the insane situations he has narrowly escaped.
Stejně tak není snadné mluvit s Nachtweyem o bláznivé situaci, které tak tak utekl.
Harper narrowly escapes with his life - the end.
Harper jen stěží vyvázne živý. Konec.

News and current affairs

We remain narrowly focussed on whether an initiative will be immediately good or bad for us.
Místo toho se úzce zaměřujeme na to, zda je pro nás ta či ona iniciativa z bezprostředního hlediska výhodná, či nevýhodná.
Djindjic himself narrowly escaped a highway assassination attempt only last month.
Před měsícem byl - neúspěšně - spáchán atentát i proti samotnému Djindjičovi.
Moreover, Europeans do not narrowly equate national security with military spending.
Navíc Evropané neztotožňují národní bezpečnost úzce s vojenskými výdaji.
As in the Ellwanger case, restrictions on free expression should be defined narrowly.
Restrikce svobody projevu by měly být přísně vymezené, tak jako v Ellwangerově kauze.
Nim suffered various other vicissitudes - and narrowly escaped being infected with hepatitis as part of a medical experiment - until he was eventually released to an animal sanctuary, where he died in 2000.
Protrpěl si i různé další rány osudu - například se jen o vlas vyhnul tomu, aby ho v rámci jednoho lékařského experimentu nakazili hepatitidou -, ho nakonec propustili do útulku, kde v roce 2000 zemřel.
In 2008, such a catastrophic scenario was narrowly avoided, owing to policy intervention, including the coordination effort under the so-called Vienna Initiative (in which the European Bank for Reconstruction and Development, among others, was involved).
V roce 2008 se takovému katastrofickému vývoji podařilo těsně uniknout, díky politické intervenci, včetně koordinace snah v rámci takzvané Vídeňské iniciativy (jíž se mimo jiné účastnila Evropská banka pro obnovu a rozvoj).
The ICG report was narrowly conceived and intended to focus on a single issue, namely the evidence for an Al-Qaeda presence in Indonesia.
Zpráva ICG byla pojata úzce a zaměřovala se pouze na jedinou záležitost, totiž důkazy o přítomnosti Al Kajdy v Indonésii.
To what extent should political leaders see their role narrowly, in terms of promoting the interests of their citizens, and to what extent should they be concerned with the welfare of people everywhere?
Jde o to, do jaké míry by měli političtí lídři vidět své role tak úzce vymezené, zejména ve smyslu podpory zájmů svých občanů, a do jaké míry by se měli také zajímat o životy lidí o okolním světě.
From a narrowly British perspective, this might seem a shrewd and reasonable posture for defending British interests.
Z úzce britské perspektivy by se to mohlo jevit jako bystrý a rozumný postoj hájící britské zájmy.
Today's politicians focus narrowly on how high a carbon tax should be to stop people from using fossil fuels.
Dnešní politici se úzce zaměřují na to, jak vysoké by měly být uhlíkové daně, aby lidé přestali používat fosilní paliva.
One journalist, Hector Ramirez, died of a heart attack while fleeing from the mob; others narrowly escaped lynching.
Novinář Hector Ramirez zemřel na následky náhlé srdeční slabosti, když prchal před rozvášněným davem. Další lidé o vlásek unikli lynčování.
In that view of the world, America does not stand alone against all others, issuing fiats and focusing narrowly on corporate profits.
Podle tohoto náhledu na svět nestojí Amerika sama proti všem, nerozdává příkazy a nezaměřuje se úzce na firemní zisky.
The third-ranked organization was Interplast, which is more narrowly focused on correcting deformities like cleft palate.
Třetí pak byla charitativní organizace Interplast, jež je zaměřena úžeji a zabývá se nápravou deformací, jako je rozštěp patra.
The WHO studies revealed that schizophrenia defined narrowly - using a particular group of unusual symptoms - occurs with similar frequency throughout the world.
Studie WHO dále zjistila, že přesně vymezená schizofrenie - definovaná na základě konkrétního souboru zvláštních symptomů - se všude na světě vyskytuje s podobnou četností.

Are you looking for...?