English | German | Russian | Czech

narážka Czech

Meaning narážka meaning

What does narážka mean in Czech?

narážka

allusion, hint nepřímá zmínka určité skutečnosti  Jeho proslov byl plný narážek na špatnou pracovní morálku. innuendo, double entendre neuctivá, dvojsmyslná narážka

Translation narážka translation

How do I translate narážka from Czech into English?

Synonyms narážka synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narážka?

Inflection narážka inflection

How do you inflect narážka in Czech?

narážka · noun

+
++

Examples narážka examples

How do I use narážka in a sentence?

Movie subtitles

Žádné znamení ani narážka o Heathcliffovi.
No sign nor hint of Heathcliff.
Vaše narážka.
Your cue, monsieur.
To být narážka na to, že se ti pletu do výchovy Anny?
You're insinuating that I interfere with Anna.
To zní jako narážka, abych zazpíval.
That sounds like a song cue, if I ever heard one.
Ne, ne, to není narážka.
No, no, that's not the cue.
To je narážka, abych vzal do náručí a začal utěšovat.
This is my cue to take you in my arms and reassure you.
To je moje narážka.
I guess that's my cue.
Byla tam též narážka, že jste pomáhal navrhnout novou závěť.
There's also a hint you may have helped her draft her new will.
Dobře, při dvanáctém úderu je moje narážka.
Right. The 12th one. That'll be my cue.
přijde moje narážka, jdu na jeviště.
When my cue comes, I will be onstage.
Tvoje narážka.
There's your cue.
Narážka.
And cue announce.
Podobně i narážka na astronauta Buzze Aldrina vyplývala ze stavu vyšinuté mysli této postavy a neměl by se přikládat jakýkoli další význam.
Similarly, the reference to Buzz Aldrin, the astronaut, was the product of a disordered mind and should not be construed as having any other significance.
Vaše narážka.
It's your cue. - Oh.

Are you looking for...?